Coś nowego…dialog techniczny?

O dialogu technicznym w prawie zamówień publicznych. Czemu ma on służyć? Czy udział wykonawcy w dialogu technicznym oznacza jego wykluczenie?

Odwołanie do KIO – czy to się opłaca?

Myśl o złożeniu odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej wywołuje u Ciebie pewne wątpliwości?

SYSTEM E-ZAMÓWIEŃ, CZYLI SZYBCIEJ I SKUTECZNIEJ?

Jakie korzyści mógłby odnieść przedsiębiorca z wprowadzenia systemu e- zamówień w Polsce? Po pierwsze - komunikacja ...

Jakie wymogi powinien spełnić Zamawiający wzywając Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów?

Procedura przetargowa przewiduje obowiązek wezwania Wykonawcy do uzupełniania dokumentów  w sytuacji, gdy są one niekompletne. Brak reakcji po stronie Wykonawcy może skutkować jego wykluczeniem. Jak widzisz, problem, który zamierzam przedstawić, może spowodować niekorzystne dla Ciebie konsekwencje, dlatego postanowiłam omówić najważniejsze kwestie związane z poruszonym zagadnieniem.

Na wstępie wspomnę, iż wezwanie do uzupełnienia dokumentów dotyczy wszystkich dokumentów, które potwierdzają spełnienie warunków udziału w...

Dopuszczalność dokonania przez wykonawcę wyceny w kosztorysie jednego z elementów zamówienia na kwotę 0 zł.

Problem ceny jest tematem  wielokrotnie podejmowanym w zamówieniach publicznych., najczęściej w kontekście rażąco niskiej ceny. Tym razem przedstawię zagadnienie dokonania przez wykonawcę wyceny w kosztorysie jednego z elementów zamówienia na kwotę 0 zł.

Zastanawiasz się, czy w świetle obowiązujących przepisów taka wycena jest dopuszczalna?

Na wstępie wspomnę, iż zaprezentowana tematyka stała się przedmiotem wyroku KIO Wyrok z dnia 21 sierpnia 2013...

Wykluczenie wykonawcy z powodu podania nieprawdziwych informacji
ak wiesz, na zamawiającym nie ciąży obowiązek weryfikowania informacja podanych przez wykonawców, dlatego najczęściej poprzestaje on  na dokumentach podanych w ogłoszeniu SIZ . Czy jednak zawsze tak jest? Co powinien zrobić zamawiający gdy ma wątpliwości co do prawdziwości informacji? Z wyroku Krajowej Izby Odwoławczej  z dnia 22 lipca 2013 r.( 1649/13 ) wynika,. iż uznanie informacji za nieprawdziwe wymaga uzyskania pewności, że nie odzwierciedlają one rzeczywistej...
Co to są społeczne zamówienia publiczne?

Ostatnio coraz więcej słychać o społecznych zamówieniach publicznych. Cała idea jest rezultatem uwzględnienia aspektów społecznych kształtowanych na poziomie Unii Europejskiej, o czym świadczy choćby komunikat Komisji dotyczący ustawodawstwa Wspólnoty w dziedzinie zamówień publicznych oraz możliwości zintegrowanego społecznego podejścia do zamówień- KOM (2001) 566. Z tego względu zamierzam bliżej przedstawić Ci omawianą problematykę  O co dokładnie chodzi?

Wspomniane zagadnienie jest związane z powiązaniem...