Coś nowego…dialog techniczny?

O dialogu technicznym w prawie zamówień publicznych. Czemu ma on służyć? Czy udział wykonawcy w dialogu technicznym oznacza jego wykluczenie?

Odwołanie do KIO – czy to się opłaca?

Myśl o złożeniu odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej wywołuje u Ciebie pewne wątpliwości?

SYSTEM E-ZAMÓWIEŃ, CZYLI SZYBCIEJ I SKUTECZNIEJ?

Jakie korzyści mógłby odnieść przedsiębiorca z wprowadzenia systemu e- zamówień w Polsce? Po pierwsze - komunikacja ...

Jakie są podstawy wniesienia odwołania do KIO?

Rozstrzygając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wybiera najkorzystniejszą dla siebie ofertę.  Należy pamiętać , iż decyzja Zamawiającego powinna być podjęta zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.  Może się więc zdarzyć, iż w trakcie podejmowanych czynności Zamawiający naruszy przepisy wskazanej ustawy. Co w takiej sytuacji może zrobić Wykonawca biorący udział w postępowaniu?

Środkiem prawnym służącym wykonawcy w opisanym wyżej przypadku jest...

W jaki sposób liczyć termin na wniesienie odwołania do KIO?

Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej jest środkiem prawnym przysługującym wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Czy to tym samym oznacza, że  wykonawca może wnieść odwołanie od każdej czynności zamawiającego?  W świetle przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nie budzi wątpliwości, iż dotyczy to wyłącznie czynności  niezgodnej z przepisami ustawy podjętej w tym postępowaniu lub zaniechania czynności, do której zmawiający jest zobowiązany na podstawie...

W jakim terminie zamawiający jest zobowiązany zwrócić się do wykonawcy o szczegółowe wyjaśnienia w przypadku podejrzenia zaoferowania rażąco niskiej ceny?

Kontynuując wątek rozpoczęty w poprzednich postach po raz kolejny chciałabym zwrócić Twoją  uwagę na problem  rażąco niskiej ceny. Tym razem przedstawię zagadnienie związane  z terminem, w którym zamawiający zobowiązany jest zwrócić się do wykonawcy  żądając złożenia szczegółowych wyjaśnień powodów zaproponowania wskazanej przez wykonawcę  ceny.

Jak zapewne wiesz pytania kierowane do wykonawcy są  uzasadnione  wyłącznie  w sytuacji, gdy za rażąco niską może być...

Jakie elementy oferty podlegają analizie pod kątem rażąco niskiej ceny?

Zagadnienie rażąco niskiej ceny jest jednym z bardziej kontrowersyjnych problemów w  świetle ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP). Jak zapewne wiesz przepisy o zamówieniach publicznych respektują zasadę oszczędnego oraz celowego  wydatkowania pieniędzy publicznych, dlatego też często jednym z  najważniejszych kryteriów wyboru oferty stanowi cena. Problem w tym, iż niejednokrotnie zdarza się, że podana przez Wykonawcę cena wydaje się być niewiarygodnie niska w...