Kiedy zamawiający może odrzucić ofertę z powodu czynu nieuczciwej konkurencji?

W jednym z ostatnich postów poruszałam temat odrzucenia oferty przez zamawiającego w sytuacji, gdy zawiera ona rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Problem, który wtedy nakreśliłam w praktyce wzbudza wiele niejasności, co zazwyczaj jest związane z poważnymi wątpliwościami, co do słuszności decyzji podjętej przez zamawiającego. Mając na uwadze to, jak  dotkliwe skutki może spowodować odrzucenie oferty, postanowiłam o kontynuowaniu tego wątku. Pozwól, że tym razem przybliżę problem odrzucenia oferty z powodu uznania go za  czyn nieuczciwej konkurencji,  o czym stanowi art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP).

Na początku zaznaczę, że zgodnie z art. 7 ustawy zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowania wykonawców. Jak się domyślasz, zamawiający powinien przestrzegać tych zasad na każdym etapie postępowania. Ze względu na to,  powstaje zasadnicze pytanie: czym zatem jest czyn nieuczciwej konkurencji?

Jak już wynika z powyższego, ustawa PZP nie zawiera definicji legalnej czynu nieuczciwej konkurencji i w tym zakresie odsyła do  ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r., który określa, iż jest to działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Podobne wnioski wypływają z  wyroku Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) z dnia 2 lipca 2012 r. (1287/12), w którym uznano, iż pod tym  pojęciem należy rozumieć działanie sprzeczne z prawem, również z przepisami odrębnych ustaw, mające wpływ na sytuację innych uczestników przetargu i naruszające uzasadnione interesy gospodarcze, powodując tym samym  utrudnienia  dostępie do rynku.

Problemy praktyczne związane ze stosowaniem ww. przepisów wpłynęły na dorobek orzecznictwa KIO w omawianym zakresie. Z tej perspektywy zapewne uznasz za uzasadnione przedstawienie przez mnie wniosków wynikających  z kilku z nich. Z wyroku z dnia 11 stycznia 2006 r. (UZP/ZO/- 4069/05)  wypływa wniosek, iż  czynem nieuczciwej konkurencji jest tylko takie działanie, które nie wynika z prowadzonej dozwolonymi metodami walki konkurencyjnej. Z tego punktu widzenia niezwykle interesujący jest  wyrok  KIO z dnia 12 czerwca 2012 r., (KIO 1094.12) w którym  stwierdzono, iż nie można  utożsamiać rywalizacji przedsiębiorców działających w celu uzyskania lepszej pozycji na rynku  z czynem nieuczciwej konkurencji, bo oznaczałoby to, iż każda próba „wejścia” na rynek i zaproponowania korzystniejszych warunków mogłaby zostać uznana za czyn nieuczciwej konkurencji, co zdaniem KIO jest niedopuszczalne.  Dodatkowo w kilku orzeczeniach, także w tym wydanym ostatnio, tzn. w dniu 5 marca 2013 r. (KIO 337/13) akcentowano konieczność wykazania dowodzonych okoliczności a także samego faktu popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji.

A czy Ty spotkałeś się z podobnymi przypadkami?

Źródła:

(1)  Informator UZP – nr 5/2013, http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;2599

(2)  http://wartowiedziec.org/index.php/start/aktualnosci/10607-pzp-odrzucenia-oferty-jeeli-jej-zoenie-stanowi-czyn-nieuczciwej-konkurencji

(3)  http://szukio.pl/podglad/6982?fraza=CZYN+NIEUCZCIWEJ+KONKURENCJI

Podobne wpisy

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź