Zamieszczając ogłoszenie o zamówienie publiczne, pamiętaj o nowych wzorach…

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, o której  szeroko pisałam w jednym z  pierwszych postów, spowodowała konieczność dostosowania do niej innych aktów o charakterze wykonawczym. W mojej ocenie jeden z nich zasługuje na szczególne podkreślenie. Mam tu na myśli rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie nowych wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 28 lutego 2013 r. , które weszło w życie z dniem 16 marca 2013 r. Zapoznanie się z jego treścią pozwoli Ci na uniknięcie błędów w zamieszczanym przez Ciebie ogłoszeniu. Pytasz, co powinieneś wiedzieć? Podam tylko najważniejsze informacje…

Po pierwsze – Wprowadzono nowy załącznik nr 1 a zawierający ogłoszenie w zakresie bezpieczeństwa i obronności, a także w kwestii podwykonawstwa.

Po drugie – Zmodyfikowano załącznik nr 1 dotyczący ogłoszenia o zamówieniu dodając nowe rubryki zawierające np.  informacje o zaliczce  na udzielenie zamówienia, informacje o  oświadczeniach, które powinni dostarczyć dostawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a także niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 Prawa zamówień publicznych, czego wykazanie będzie od Ciebie wymagało przedłożenia stosowanych dokumentów, m.in. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, a także odpisów aktualnych zaświadczeń wydanych przez właściwe podmioty.

Po trzecie- Dokonując zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zapytania o cenę lub zamówienia z wolnej ręki powinieneś uzupełnić załącznik do rozporządzenia, w którym musisz  podać podstawę prawną, a także uzasadnienie prawne i faktyczne wyboru trybu zamówienia.

To tylko niektóre zmiany. Jesteś ciekawy jak wygląda formularz ogłoszenia? Wejdź i zobacz:

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;2445

Źródła:

(1)   http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;2461

(2)   http://www.portalzp.pl/aktualnosci/nowe-wzory-ogloszen-w-postepowaniu-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-1031506/

 

 

 

Podobne wpisy

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź