Czy podanie nieprawdziwych informacji przez wykonawcę musi zawsze oznaczać wykluczenie go z toku dalszego postępowania?

Ustawodawca w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) przewidział szereg okoliczności, które powoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publiczne. Jak się domyślasz, zaistnienie jednej z wymienionych przesłanek  może doprowadzić do wystąpienia poważnych,  z całą pewnością niekorzystnych dla Ciebie konsekwencji. Stąd pomyślałam, że warto również i tę problematykę uczynić przedmiotem mojego wpisu. Poza tym interpretacja niektórych przepisów budzi zasadnicze wątpliwości. Czy zdarzyło Ci się, że w toku stosowania PZP dochodziłeś do wniosku, iż ustawodawca powinien uczynić przepis bardziej precyzyjnym, a  tym samym uchronić  innych od błędów wynikających z przyjęcia jego nieprawidłowego rozumienia?

Sądzę, że podobne uwagi są aktualne dla art. 24 ust. 2 pkt 3 PZP., który wyklucza wykonawcę z dalszego postępowania, jeżeli ten złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania. W tej sytuacji występuje konieczność spełnienia łącznie dwóch przesłanek. Zatem,  po pierwsze – podane informacje muszą być błędne, a po drugie – powinien istnieć związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy złożeniem przez wykonawcę tych informacji, a ich wpływem na wynik postępowania lub prawdopodobieństwem zaistnienia tego wpływu.

W związku z tym pojawia się podstawowe pytanie: czy wykluczenie wykonawcy z postępowania  następuje tylko wtedy, gdy podanie nieprawdziwych informacji wynika z winy umyślnej wykonawcy? Czy może obejmuje również przypadki dokonywania tych czynności z jego winy nieumyślnej, co dzieje się  najczęściej w skutek błędu lub niedbalstwa?  Przyznasz, że powyższa kwestia nasuwa pewne niejasności. Jeszcze całkiem niedawno, bo raptem 2 lata temu zdawał się dominować pogląd uznający, iż brak wskazania tylko na umyślność działania wykonawcy,  przemawia za jego  wykluczeniem z postępowania, także wtedy, gdy błędne wskazanie tych informacji wynikało z działania nieumyślnego. Wydaje się jednak, iż prezentowane stanowisko uległo zmianie w skutek ostatnich orzeczeń sądowych zmieniających wyroki KIO.  W związku z tym zwrócę Twoją uwagę na najnowszy w tym względzie wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z 25 stycznia 2013 r. (sygn. akt: II Ca 1285/12). W przywołanym orzeczeniu Sąd uwzględnił skargę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych stwierdzając, iż wykluczenie z udziału w postępowaniu może nastąpić tylko wtedy, gdy podanie nieprawdziwych informacji wynika z winy umyślnej. W tym celu zamawiający powinien stwierdzić, iż doszło do celowego, zawinionego i zamierzonego zachowania wykonawcy, podjętego z zamiarem podania nieprawdziwych informacji, w celu wprowadzenia zamawiającego w błąd i wykorzystania tego błędu dla uzyskania zamówienia publicznego. Ponadto zamawiający musi wykazać, że nieprawdziwe informacje miały wpływ na wynik postępowania. Co ciekawe, podobne stanowisko zostało wyrażone przez Sad Okręgowy w Warszawie  w wyroku z dnia 19 lipca  2012 r. (sygn. akt: IV Ca 683/12).  Zastanawiasz się, jak tym razem Sąd argumentował zajęte stanowisko? W przedmiotowej sprawie Sąd uznał, iż do wykluczenia wykonawcy nie może dojść w skutek podania przez wykonawcę działającego w dobrej wierze omyłkowo nieprawdziwych informacji, tym bardziej, gdy realizacja zamówienia nastąpiła na rzecz zamawiającego. Powoduje to, że podanie  przez wykonawcę błędnych danych nie może doprowadzić do wprowadzenia w błąd zamawiającego i nie może mieć wpływu na prawidłowość ustaleń poczynionych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wspomnę jeszcze, że podobne  tezy zostały podniesione także w wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 6 grudnia 2012 r. (sygn. akt: VI Ga 134/12).

Z całą pewnością powyższe orzeczenia wpłyną na ukształtowanie linii orzeczniczej i wpłyną na jednolitość w interpretacji  art. 24 ust., 2 pkt 3.  w niedalekiej przyszłości. Problem jednak z rozumieniem pozostałych przesłanek wykluczających zamawiającego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego istnieje nadal, tym bardziej, że wskutek ostatniej nowelizacji, która weszła w życie 20 lutego 2013 r. powiększył się krąg okoliczności wykluczających wykonawcę z toku dalszego postępowania. Jakie to przesłanki? Zapraszam do czytania kolejnych moich wpisów.

(1)    Informator UZP. Nr 1/2013, źródło: http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?F;239

(2)   http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=434076

(3) http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/celowe-podanie-nieprawdziwych-informacji-wyklucza-z-przetargu

Podobne wpisy

Liczba komentarzy: 1

  1. haniah

    „Zastanawiasz się, jak tym razem Sąd argumentował zajęte stanowisko?”
    o boże …

Zostaw odpowiedź