Czy nieprawidłowe naliczenia stawki podatku VAT oznacza błąd w obliczeniu ceny?

Reguły uczciwej konkurencji, a także konieczność zapewnienia równości uczestnikom postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpływają na zobowiązanie wykonawców do wyszczególnienia  wszystkich ponoszonych kosztów usług. Jak zapewnie domyślasz się, uwaga ta  odnosi się także do stawki podatku VAT. Wynika z tego, .iż składając ofertę  jesteś zobowiązany do podania podatku od towaru i usług zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Zachodzi zatem pytanie, czy nieprawidłowe jego naliczenie może spowodować niekorzystne dla Ciebie konsekwencje?

Problem, który przedstawiam był wielokrotnie przedmiotem orzeczeń  Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), z których zdaje się wypływać dość jednolite stanowisko. Dla potwierdzenia powyższego wskaże choćby na wyroki  KIO z dnia 9 marca 2010 r. (KIO 61/10) i wyrok KIO z dnia 25 stycznia 2011 r. (KIO 92/11), z których można wywnioskować,. że w sytuacji, gdy zamawiający nie wydał jednoznacznych dyspozycji co do sposobu obliczenia ceny ofertowej w kwestii naliczania podatku, nie można w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień Publicznych (PZP) dokonać odrzucenia oferty, jeśli cena została naliczona w inny sposób niż wynikało to z założeń zamawiającego albo z uznania zgodności w tym zakresie z przepisami prawa podatkowego. Poza tym zwrócę Twoją uwagę także na wyrok KIO z dnia  4 stycznia z 2011 r. (KIO 2746/10). Wypływa z niego wniosek przemawiający za uznaniem, iż art. 89 ust., 1 pkt. 6 ustawy stanowiący o konieczności odrzucenia oferty zawierającej błędy nie ma zastosowania do przypadku podania w cenie ofertowej jako jej elementu nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług, w myśl ustawy o podatku od towarów i usług z Ponadto uznano, iż błędne stawki podatku VAT  nie należy kwalifikować jako błędy w obliczaniu ceny, za którą wykonawca ma wykonać zamówienie. .

 Zawiłość omawianego zagadnienia sprawiła jednak, iż całkiem niedawno omawiane zagadnienie stało się przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego.,  Jesteś ciekawy, jakie stanowisko zajął Sąd Najwyższy ? W uchwałach z  20 października 2011 r. (III CZP 52/11 oraz III CZP 53/11)  uznano,  iż określenie ceny ofertowej nieprawidłową  stawką podatku VAT  stanowi błąd w obliczeniu ceny, co oznacza, że na podstawie art.89 ust. 6 PZP należy dokonać  odrzucenia oferty. Nie dotyczy to jednak  przypadku, gdy zachodzi możliwość zastosowania omyłki, o  czym stanowi art. 87ust. 2 pkt. 3ustawy . Zatem w ofercie podanie nieprawidłowej stawki podatku VAT, która jest elementem cenotwórczym, jest równoznaczne z błędem w obliczeniu ceny, zawartej w ofercie.

Widzisz już, że przywołane  uchwały Sądu Najwyższego zmieniły dotychczasowo stanowisko KIO. Czy zatem oznacza to rozstrzygnięcie związanych z tym wątpliwości ? A może kolejne uchwały Sądu Najwyższego wpłyną na zmianę przyjętej  linii orzeczniczej?

Źródła:

1) http://www.noweprzetargi.pl/szukaj/2746-10.pdf

2)http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,105903,13381525,Bledne_wskazanie_stawki_VAT___odrzucenie_oferty_.html

3)http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,105903,11106523,Czy_cena_oferty_wykonawcy_musi_uwzgledniac_podatek.html

4)http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,116822,11100354,Czy_okreslenie_w_ofercie_ceny_brutto_z_uwzglednieniem.html

Podobne wpisy

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź