Bezpodstawne odrzucenie odwołania niweczy sens postępowania odwoławczego!

Z danych publikowanych przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP), a przedstawionych przeze mnie w jednym z ostatnich postów wynika, iż corocznie kilka lub kilkanaście procent odwołań, kierowanych do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), podlega odrzuceniu.  Zastanawiasz się pewnie kiedy to może nastąpić? Dzieje się to w przypadku niedopełnienia przez odwołującego wymogów formalnych, co najczęściej dotyczy sytuacji, gdy w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy, odwołujący nie przesłał zamawiającemu kopii dokumentu, odwołanie zostało wniesione po terminie lub przez podmiot nieuprawniony itd.

W praktyce dość często okazuje się, iż postanowienie o odrzuceniu odwołania niejednokrotnie bywa zaskakujące dla odwołujących. Stosunkowo często odrzucenie odwołania następuje z powodu braku nadesłania zamawiającemu kopii dokumentu, co ma miejsce także wtedy, gdy wysłany dokument nie jest kompletny, bo brakuje w nim kilku stron tekstu lub załączników. Poza tym, korzystając z tego środka zaskarżenia powinieneś wiedzieć, że dla dotrzymania terminu przesłania zamawiającemu kopii odwołania nie wystarczy nadanie go w placówce pocztowej w ostatnim dniu terminu, bowiem przesłanie dokumentu musi nastąpić w taki sposób, aby zamawiający mógł zapoznać się z treścią pisma przed upływem terminu do złożenia odwołania. Zastanawiasz się w jaki sposób można to uczynić? Aby dochować terminu wystarczy, że wyślesz dokument drogą elektroniczną lub faksem zamawiającemu. W jednym z orzeczeń KIO z 17.10 2010 r. stwierdziła, iż dla zachowania terminu nie ma znaczenia, czy nadanie faksu nastąpiło w godzinach pracy zamawiającego, tak samo zresztą jak to, kiedy faktycznie zapoznał się  z treścią odwołania.

Problem, który przedstawiłam dalej wzbudza sporo kontrowersji. O powyższym niech świadczy fakt, iż w wyroku z 11 kwietnia 2013 r.  Sądu Okręgowy w Katowicach  uwzględnił skargę Prezesa UZP na postanowienie o odrzuceniu odwołania przez KIO zaznaczając, iż zasadniczym celem postępowania odwoławczego jest merytoryczne rozstrzygnięcie odwołania.  W wyroku tym Sąd jednoznacznie stwierdził, iż brak dołączenia zamawiającemu  dokumentów niestanowiących wartości merytorycznej odwołania, w przypadku, gdy okoliczności te były znane zamawiającemu i wynikały z uzasadnienia faktycznego odwołania, nie może być powodem jego odrzucenia. Bezpodstawne odrzucenie odwołania niweczy bowiem sens postępowania odwoławczego ze względu na zamknięcie drogi do uzyskania orzeczenia rozstrzygającego zasadność zarzutów dotyczących niezgodnej z przepisami  ustawy czynności zamawiającego, podjętej w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

A czy Tobie zdarzyła się podobna sytuacja?

źródło: http://uzp.gov.pl/cmsws/page/?F;239

Podobne wpisy

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź