wezwanie do uzupełnienia dokumentów

Jakie wymogi powinien spełnić Zamawiający wzywając Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów?

Procedura przetargowa przewiduje obowiązek wezwania Wykonawcy do uzupełniania dokumentów  w sytuacji, gdy są one niekompletne. Brak reakcji po stronie Wykonawcy może skutkować jego wykluczeniem. Jak widzisz, problem, który zamierzam przedstawić, może spowodować niekorzystne dla Ciebie konsekwencje, dlatego postanowiłam omówić najważniejsze kwestie związane z poruszonym zagadnieniem.

Na wstępie wspomnę, iż wezwanie do uzupełnienia dokumentów dotyczy wszystkich dokumentów, które potwierdzają spełnienie warunków udziału w...

Gdy zmawiający wzywa do uzupełnienia dokumentów…

Czy biorąc udział w przetargu zdarzyło Ci się, iż w toku postępowania zamawiający wezwał Cię do  złożenia dokumentów lub innych oświadczeń woli? Procedura ta może być zastosowania tylko jednokrotnie, co nie wyklucza jej  wielokrotnego zastosowana w stosunku do oferentów, jeżeli tylko wezwanie dotyczy różnych dokumentów. Co ważne, wyznaczony termin musi być realny i taki sam dla wszystkich wykonawców .

 Zastanawiasz sio czym...