KIO

Czy wykonawca może zastrzec poufność informacji zawartych w ofercie?

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powinno toczyć się jawnie.  Oznacza to, iż każdy, za uprzednim zezwoleniem Zamawiającego, może uzyskać wgląd do złożonych dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niewątpliwe należy uznać, iż przedstawione rozwiązanie niesie ze sobą pewne korzyści ze względu na przejrzystość całej procedury. Domyślasz się pewnie, że tak zarysowana  zasada nie może mieć jednak  charakteru bezwzględnego. Dlaczego tak uważam? Ustawodawca...

Kiedy dochodzi do zmowy przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?

Współpraca pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, oparta na porozumieniu ustalającym podział zadań i obowiązków, jest zjawiskiem stosunkowo często spotykanym, czego doskonałym przykładem może być konsorcjum, a także przypadki zawierania innych porozumień. Powinieneś jednak pamiętać, iż istnieją formy współpracy zabronione przez obowiązujące prawo, co odnosi się przede wszystkim do tzw. zmowy  przetargowej. Dodam jeszcze, iż według Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów...

Czy nieprawidłowe naliczenia stawki podatku VAT oznacza błąd w obliczeniu ceny?

Reguły uczciwej konkurencji, a także konieczność zapewnienia równości uczestnikom postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpływają na zobowiązanie wykonawców do wyszczególnienia  wszystkich ponoszonych kosztów usług. Jak zapewnie domyślasz się, uwaga ta  odnosi się także do stawki podatku VAT. Wynika z tego, .iż składając ofertę  jesteś zobowiązany do podania podatku od towaru i usług zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o podatku od towarów i...

Gdy zmawiający wzywa do uzupełnienia dokumentów…

Czy biorąc udział w przetargu zdarzyło Ci się, iż w toku postępowania zamawiający wezwał Cię do  złożenia dokumentów lub innych oświadczeń woli? Procedura ta może być zastosowania tylko jednokrotnie, co nie wyklucza jej  wielokrotnego zastosowana w stosunku do oferentów, jeżeli tylko wezwanie dotyczy różnych dokumentów. Co ważne, wyznaczony termin musi być realny i taki sam dla wszystkich wykonawców .

 Zastanawiasz sio czym...