KIO

Dopuszczalność dokonania przez wykonawcę wyceny w kosztorysie jednego z elementów zamówienia na kwotę 0 zł.

Problem ceny jest tematem  wielokrotnie podejmowanym w zamówieniach publicznych., najczęściej w kontekście rażąco niskiej ceny. Tym razem przedstawię zagadnienie dokonania przez wykonawcę wyceny w kosztorysie jednego z elementów zamówienia na kwotę 0 zł.

Zastanawiasz się, czy w świetle obowiązujących przepisów taka wycena jest dopuszczalna?

Na wstępie wspomnę, iż zaprezentowana tematyka stała się przedmiotem wyroku KIO Wyrok z dnia 21 sierpnia 2013...

Wykluczenie wykonawcy z powodu podania nieprawdziwych informacji
ak wiesz, na zamawiającym nie ciąży obowiązek weryfikowania informacja podanych przez wykonawców, dlatego najczęściej poprzestaje on  na dokumentach podanych w ogłoszeniu SIZ . Czy jednak zawsze tak jest? Co powinien zrobić zamawiający gdy ma wątpliwości co do prawdziwości informacji? Z wyroku Krajowej Izby Odwoławczej  z dnia 22 lipca 2013 r.( 1649/13 ) wynika,. iż uznanie informacji za nieprawdziwe wymaga uzyskania pewności, że nie odzwierciedlają one rzeczywistej...
Co powinieneś wiedzieć o kosztach postępowania odwoławczego w zamówieniach publicznych?

Podejmując decyzję o złożeniu odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej od niekorzystnego dla Ciebie rozstrzygnięcia rozważasz wszystkie ‘za” i „przeciw”. Szczegółowa analiza może pomóc Ci w podjęciu właściwej decyzji. Często jedną z tych najczęściej poruszanych kwestii  są koszty związane  z postępowaniem odwoławczym, które sięgają nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, co w wielu przypadkach zdecydowało zaniechania podejmowania dalszych działań. Widzisz już, iż wspomniany problem...

Dlaczego zamawiający dokonuje opisu sposobu dokonania oceny spełnienia warunków w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ?
Zapewne zgodzisz się ze mną, że jednym z ważniejszych uregulowań  dla wykonawcy biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jest zapis art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP). Czego on dotyczy? We wskazanym przepisie chodzi o  warunki, które powinien spełniać wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia. O jakich wymogach mowa? Wskazuje się tu na uprawnienia dotyczące wiedzy i doświadczenia, sytuacji ekonomicznej oraz finansowej, dysponowania...