Informacje o: Agata Mączka

Ostatnie wpisy

Co to są zrównoważone zamówienia publiczne?

Ostatnie lata stanowią okres, w którym dynamicznie wprowadza się idee zrównoważonego rozwoju. Można bowiem zaobserwować znaczny wzrost zamówień w zakresie dóbr i usług, o czym świadczą dane wskazujące, iż administracja publiczna wydaje 16% produktu globalnego całej Europy, co łącznie dotyczy kwoty w wysokości ok. 1500 mld łącznie.  Jak zapewne wiesz, zamówienia te dokonywane są przez organy administracji publicznej, a wiec podmioty, które wykonują ...

Udzielenie zamówienie publicznego wykonawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne

Kilka lat temu, w wyniku zmian wprowadzonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, wprowadzono uprawnienie zezwalające Zamawiającemu na zastrzeżenie w ogłoszeniu, iż w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Zamawiający, którzy zatrudniają co najmniej w 50% osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zamiar...

Rządowy projekt zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych niebezpiecznym dla przedsiębiorców?

Sporo kontrowersji wywołują ostatnie pracę nad zmianą ustawy Prawo zamówień publicznych. Chodzi o rządowy projekt zmian przygotowany przez Urząd Zamówień publicznych, który z kolei ma być alternatywą dla poselskiego projektu, czyli druku sejmowego nr 1653.

Jednak propozycje zawarte w rządowej propozycji  nowelizacji wywołują pewne obawy wśród Pracodawców RP. Uwaga ta dotyczy m.in. pomysłu zniesienia wadium wraz z odsetkami, co miałby mieć miejsce w sytuacji nie uzupełnienia przez wykonawcę dokumentów w związku z wezwaniem  przez Zamawiającego.

 Po za tym wiele dyskusji wzbudza treść art. 46 ust. 4, który zdaniem Pracodawców RP powinien zostać wykreślony. W kontekście zaś art. 24 ust. 1 pkt 2a podnosi brak możliwości poddania przez Wykonawcę kontroli Sądu  sposobu oceny zobowiązania dokonywanej przez  Zamawiającego, co wydaje się szczególne ważne ze względu na konsekwencje, które może zastosować Zamawiający, co odnosi się do możliwości wykluczenia Wykonawcy.

Ponadto w stanowisku wypracowanym przez Pracodawców RP można wyinterpretować krytykę czynioną pod kątem dokonywanych zmian  w ustawie, bowiem są one często dokonywane bez uprzedniej gruntownej analizy i dotyczą zwykle tych samych przepisów

 Powyższe przedstawia  najistotniejsze uwagi wysuwane przez Pracodawców RP. Prace nad wprowadzeniem zmian do ustawy trwają nadal. W jaki sposób zostanie ukształtowany ostateczny projekt zmian ustawy? Dowiemy się pewnie niebawem…

   Źródło:

file:///C:/Users/Justyna/AppData/Local/Temp/Serwis%20informacyjny%20OBPON.pl.%20Pracodawcy%20RP.%20Rz%C4%85dowe%20propozycje%20zmian%20w%20ustawie%20o%20zam%C3%B3wieniach%20publicznych%20godz%C4%85%20w%20przedsi%C4%99biorc%C3%B3w%20XI-2013-1.htm

Rządowy projekt zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych niebezpiecznym dla przedsiębiorców?

Sporo kontrowersji wywołują ostatnie pracę nad zmianą ustawy Prawo zamówień publicznych. Chodzi o rządowy projekt zmian przygotowany przez Urząd Zamówień publicznych, który z kolei ma być alternatywą dla poselskiego projektu, czyli druku sejmowego nr 1653.

Jednak propozycje zawarte w rządowej propozycji  nowelizacji wywołują pewne obawy wśród Pracodawców RP. Uwaga ta dotyczy m.in. pomysłu zniesienia wadium wraz z odsetkami, co miałby...

Ostatnie komentarze

    Brak komentarzy.