Wyniki wyszukiwania tagu: zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

Przyczynienie się nie oznacza utraty odszkodowania
Nawet jeśli Sąd karny w prawomocnym wyroku skazującym sprawcę wypadku komunikacyjnego wskazał, że przyczyniłeś się powstania szkody, to bez względu na stopień tego przyczynienia, ubezpieczyciel nie powinien odmówić wypłaty odszkodowania. O ile oczywiście, zgodnie z treścią art. 11 kc, ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w postępowaniu cywilnym, to już ustalenia sądu karnego w zakresie przyczynienia się poszkodowanego...
Sąd Najwyższy: poszkodowany ma prawo do zwrotu kosztów pomocy prawnej z OC sprawcy wypadku drogowego
Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie o sygn. III CZP 75/11 , stwierdził, że poniesiony na etapie przedsądowym koszt ustanowienia pełnomocnika może zostać uznany za szkodę majątkową. Jednakże Sąd Najwyższy uznanie kosztów pełnomocnika jako szkody majątkowej, podlegającej naprawieniu w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, uzależnia od łącznego zaistnienia dwóch przesłanek: koszty pomocy prawnej poniesione przez poszkodowanego w postępowaniu przedsądowym były w okolicznościach...
Kiedy osobom bliskim zmarłego przysługuje zadośćuczynienie?
Sąd Najwyższy w uzasadnienia postanowienia z 27 czerwca 2014 r. (III CZP 2/14) - przesądził ostatecznie, iż osobie najbliższej przysługuje z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę wynikającą z naruszenia jej dobra osobistego, nawet gdy poszkodowany zmarł przed 3 sierpnia 2008 r.
W powyżej przywołanym postanowieniu Sąd Najwyższy uznał, że: - w świetle dotychczasowego orzecznictwa nie może już budzić żadnych wątpliwości, iż w...
Można dziedziczyć prawo do zadośćuczynienia za śmierć bliskiego
„W sprawie o zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę doznaną wskutek śmierci najbliższego członka rodziny na podstawie art. 446 § 4 kc ma zastosowanie art. 445 § 3 kc” – tak stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12 grudnia 2013r. III CZP 74/13.

Co do zasady kwestie dziedziczenia w zakresie ubezpieczeń podlegają regulacjom art. 922 § 1 kc, zgodnie z którym  prawa i obowiązki majątkowe...