Wyniki wyszukiwania tagu: prawo bankowe

Dokumenty sporządzane przez banki nie mają już mocy dokumentów urzędowych

19 lipca 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo bankowe oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych, która ograniczyła ustanowioną w art. 95 ust. 1  zasadę, że księgi rachunkowe banków i wyciągi z nich mają moc prawną dokumentów urzędowych.

Podstawę nowelizacji stanowił wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 marca 2011 r. (sygn.akt P 7/09), na mocy którego uznano za niekonstytucyjne uprzywilejowanie banku w...

Kiedy Bank nie może wypowiedzieć umowy kredytu?

Bank nie może wypowiedzieć wieloletniego kredytu hipotecznego osobie, która zalega ze spłatą niewiele ponad jednej raty - takie stanowisko wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 maja 2013 r. (sygn. akt IV CSK 679/12).

Mając na uwadze treść art. 75 Prawa bankowego mogłoby się wydawać, że nawet nieznaczna zaległość w dokonywaniu spłat kolejnych rat zawartej umowy kredytowej może doprowadzić w konsekwencji...

Bezprawne przetwarzanie danych osobowych po wygaśnięciu umowy kredytu

Jakich nadużyć dopuszczają się banki korzystając z naszej niewiedzy? Z wykazu klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jednoznacznie wynika, że instytucje finansowe najczęściej naruszają przepisy prawa bankowego dotyczące kwestii dopuszczalności przetwarzania danych stanowiących tajemnicę bankową w odniesieniu do osób fizycznych.

Warto wiedzieć, że nadużycia prawa przez banki oraz wszystkie instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów w zakresie przetwarzania informacji dotyczących...