Ubezpieczenie w banku. Wymierne korzyści czy droga fikcja?

Czyli słów kilka o umowach ubezpieczenia kredytu zawieranych w banku ...

Odszkodowanie z Auto Casco bez badań technicznych

Czy niedochowanie wymagań stawianych przez Ogólne Warunki Ubezpieczenia zawsze powoduje brak odszkodowania?

Drobny druk? Dodatkowe gwiazdki? Nie możesz ich pominąć!

Zapewne nie raz spotkałeś/aś się z odmową wypłaty odszkodowania

Ubezpieczenie ochrony prawnej? Co to takiego?

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej to ubezpieczenie chroniące przed ryzykiem prowadzenia sporów prawnych i ponoszeniem kosztów z nimi związanych. Przedmiotem ubezpieczenia nie jest więc konkretna rzecz, tylko interes majątkowy. Ma więc ono charakter niematerialny. Ubezpieczony może być chroniony w kilku sferach: w ramach komunikacji, w życiu prywatnym i zawodowym, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej.

Ubezpieczenie ochrony prawnej zapewnia ubezpieczonemu przede wszystkim możliwość...

Można dziedziczyć prawo do zadośćuczynienia za śmierć bliskiego
„W sprawie o zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę doznaną wskutek śmierci najbliższego członka rodziny na podstawie art. 446 § 4 kc ma zastosowanie art. 445 § 3 kc” – tak stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12 grudnia 2013r. III CZP 74/13.

Co do zasady kwestie dziedziczenia w zakresie ubezpieczeń podlegają regulacjom art. 922 § 1 kc, zgodnie z którym  prawa i obowiązki majątkowe...

Co to jest szkoda całkowita i czy zawsze jest opłacalna?

Towarzystwa ubezpieczeniowe chętnie orzekają szkodę całkowitą, bo dzięki niej wypłacają znacznie niższe odszkodowania. Niekiedy robią to bazując na nie do końca rzetelnym i dokładnym kosztorysie uszkodzeń  oraz wycenie samochodu.

Zgodnie z treścią art. 363 § 1 Kodeksu cywilnego jeżeli przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w...

Odszkodowanie w przypadku utraty wartości handlowej pojazdu

„Odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować oprócz kosztów jego naprawy także zapłatę sumy pieniężnej, odpowiadającej różnicy między wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie". Takie rozstrzygnięcie przyjął Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12 października 2001 r. sygn. akt III CZP 57/01.

W sytuacji, kiedy w wyniku kolizji pojazd został uszkodzony, w następstwie czego doszło do utraty jego wartości handlowej, poszkodowany...