Ubezpieczenie w banku. Wymierne korzyści czy droga fikcja?

Czyli słów kilka o umowach ubezpieczenia kredytu zawieranych w banku ...

Odszkodowanie z Auto Casco bez badań technicznych

Czy niedochowanie wymagań stawianych przez Ogólne Warunki Ubezpieczenia zawsze powoduje brak odszkodowania?

Drobny druk? Dodatkowe gwiazdki? Nie możesz ich pominąć!

Zapewne nie raz spotkałeś/aś się z odmową wypłaty odszkodowania

Blisko 13 mln kary dla Provident Polska

Po wszczętym w czerwcu 2013r. postępowaniu, Prezes UOKiK wydała dwie decyzje dotyczące Provident Polska. W pierwszej z nich zakwestionowała niewywiązywanie się z obowiązków informacyjnych, nakładając karę w wysokości 12 355 597 zł. Druga decyzja dotyczyła natomiast stosowania przez reklam wprowadzających w błąd, za co nałożono na Provident Polska sankcję w wysokości ponad 480 tys. zł.

Za co kara?

Przed zawarciem umowy...

Nowa skuteczna ochrona przed parabankami?

Amber Gold, Finroyal? Parabanki wykorzystując zaufanie swoich Klientów, często nie tylko nie podwajają wpłaconych przez nich środków pieniężnych, ale co więcej pozbawiają swoich Klientów wpłaconego kapitału.

Stosowaniu takich nagannych praktyk zapobiec ma obowiązująca od 17 stycznia 2014r. ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 poz. 1567).

Więcej Brak komentarzy

Sposoby dochodzenia roszczeń z tytułu błędu medycznego

Dla nikogo nie jest już zaskoczeniem, że nieustannie wzrasta liczba skarg, zawiadomień, oraz pozwów, które mają na celu dochodzenie roszczeń związanych z błędami medycznymi.

Jeszcze do niedawna jedyną drogą dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia na skutek udzielonych świadczeń zdrowotnych pacjent mógł dochodzić jedynie przed sądem cywilnym. Jednakże z dniem 1 stycznia 2012 roku, na mocy znowelizowanej...

Błąd medyczny oraz jego rodzaje

Czym w rzeczywistości jest błąd medyczny czy też błąd lekarski? Jakie zdarzenia mieszczą się w tej kategorii? Odpowiedzi na te pytania udzielił Sąd Najwyższy w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 1955r.(IV CR 39/54), który nadal pozostaje aktualny. Zgodnie ze stanowiskiem SN błędem lekarskim jest czynność (zaniechanie) lekarza w sferze diagnozy i terapii, niezgodna z nauką medyczną w zakresie dla lekarza dostępnym....