Orzecznictwo

Czy składki zapłacone za ubezpieczenie niskiego wkładu własnego są do odzyskania?

Po pierwszych zebranych doświadczeniach procesowych można śmiało powiedzieć, że ścieżka procesowa do odzyskania składek zapłaconych tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego została już wypracowana, tak samo, jak udało się to w przypadku polisolokat. Oczywiście każda sprawa jest trochę inna i wymaga każdorazowo osobnej analizy, gdyż różnie różne banki postępowały. Nadto klienci różne wzory umów i aneksy podpisywali, co też nie jest bez znaczenia w każdej sprawie z osobna.

Zawieszanie postępowań – prym statystyki nad niezawisłością sędziowską

Już w kilku prowadzonych przeze mnie aktualnie sprawach sąd I instancji zawiesił postępowanie na podstawie art. 177 §1 pkt 1 k.p.c. Zawieszenie postępowań sąd uzasadnił okolicznością, że rozstrzygnięcie uzależnione jest od rozważań oraz stanowiska zajętego przez Sąd Najwyższy w pytaniu prawnym zadanym w  sprawie X.

Jednakże art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c., stanowiący podstawę zawieszenia postępowania wskazaną przez  sąd I instancji,...

Polisolokaty – główne świadczenia stron
Niedługo Sąd Najwyższy w sprawie o sygnaturze akt III CZP 87/15 odpowie na pytanie:
​Czy świadczenie wypłacane przez ubezpieczyciela w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy ubezpieczenia na życie wraz z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, jest świadczeniem głównym, czy ubocznym?

Wynika to z faktu, iż Sąd Okręgowy w Warszawie powziął wątpliwość, jak należy intepretować zawartą przez...

Polisolokaty – blef procesowy – rzekoma szkoda
#polisolokaty #blefprocesowy  ubezpieczyciel zapisik posiada, szkody nie ponosi, zwrotu od agenta może się domagać

Zgodnie z twierdzeniami zakładów ubezpieczeń konieczność pobrania opłaty likwidacyjnej spowodowane jest potrzebą wyrównania im szkody jaką rzekomo wyrządził im ich Klient z powodu przedwczesnego rozwiązania umowy. Szkodą ma być wypłacona prowizja pośrednikowi ubezpieczeniowemu lub ubezpieczającemu w przypadku ubezpieczeń grupowych.

Jednakże nie polega to na prawdzie w większości znanych nam przypadków, gdyż zapisy umów wiążących zakład...