O współuczestnictwie materialnym mówimy wtedy, kiedy kilka osób może w jednej sprawie występować w roli powodów lub pozwanych, jeżeli przedmiot sporu stanowią prawa lub obowiązki im wspólne lub oparte na tej samej podstawie faktycznej i prawnej. Przy współuczestnictwie materialnym wartość przedmiotu sporu (zaskarżenia) stanowi suma ich wartości. Jako przykłady współuczestników materialnych można wskazać:

(a)  gdy wierzyciel spadkowy dochodzi zapłaty długu od spadkobierców...