Wyniki wyszukiwania tagu: trybunał konstytucyjny

A jednak konstytucyjne zmiany ministra Gowina
"Tworzenie i znoszenie sądów nie jest równoznaczne z określeniem lub zmianą ich ustroju" "Na poziomie ustawy muszą być określone podstawowe elementy ustroju i właściwości sądów, nie wyklucza to jednak odesłania przez ustawodawcę spraw szczegółowych do regulacji w drodze rozporządzenia" - stwierdził w ustnym uzasadnieniu orzeczenia TK sędzia-sprawozdawca Marek Kotlinowski. Wyrok nie był jednogłośny. Zdania odrębne zgłosiło czworo z 15 sędziów TK: Wojciech Hermeliński, Teresa Liszcz, Andrzej...
27 marca 2013 dzień prawdy dla wymiaru sprawiedliwości

Od 2012r. Minister Sprawiedliwości upoważniony został na gruncie ustawy – prawo o ustroju sądów powszechnych do tworzenia i znoszenia sądów oraz ustalania ich siedzib i obszarów właściwości w drodze rozporządzenia wydanego po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa. Powyższy przepis został zakwestionowany przed Trybunałem Konstytucyjnym przez Krajową Radę Sądownictwa w zakresie zgodności z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. KRS wskazała, iż z konstytucji wynika, że ustrój oraz...