Powództwo przeciwegzekucyjne wytacza się przed sąd rzeczowo właściwy, w którego okręgu prowadzi się egzekucję. Poprzednio charakter takiej sprawy nie był jednoznacznie kwalifikowany w judykaturze, stąd występowały problemy przy określeniu sądu właściwego w sprawie.

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego  z dnia 30.1.2008 r. (sygn. akt III CSK 260/07) sprawa o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, którym jest orzeczenie sądu gospodarczego, nie jest sprawą...