Dnia 7 czerwca 2013 roku weszło w życie  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. 2013 poz. 600).

Zgodnie z rozporządzeniem pismo sądowe jest wysyłane jako przesyłka polecona. Do przesyłki dołącza się formularz potwierdzenia odbioru. Formularz potwierdzenia odbioru ma postać elektroniczną i jest przekazywany za...