opinia prywatna czy warto w nią inwestować?

Jak możemy wykorzystać opinię prywatną podczas toczącego się postępowania i czy warto za nią płacić ?

Oddanie i odebranie dzieła to nie to samo, wiedziałeś?

W orzeczeniu w sprawie II CSK 21/12 Sąd Najwyższy wskazał, że oddanie i odebranie dzieła to nie to samo. Dodał także, że oddanie dzieła nie wymaga

ZNOWELIZOWANA BROŃ DO WALKI Z DŁUŻNIKAMI

Zmniejszenie opóźnień w zapłacie należności przez dłużników oraz zachęcenie stron do stosowania krótszych terminów rozliczeń

SKARGA NA PRZEWLEKŁOŚĆ POSTĘPOWANIA

Skargę o stwierdzenie,  że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiła przewlekłość postępowania, wnosi się w toku postępowania w sprawie zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznawania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. Skarga jest niedopuszczalna w sytuacji, gdy wniesiona jest co prawda po wydaniu orzeczenia, ale przed doręczeniem stronie zapadłego...

ZA CO ODPOWIADA CZŁONEK ZARZĄDU POZWANY NA PODSTAWIE ART. 299 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH?

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 299 kodeksu spółek handlowych obejmuje zasądzone w tytule wykonawczym, wydanym przeciwko spółce, koszty procesu, koszty postępowania egzekucyjnego umorzonego z powodu bezskuteczności egzekucji i odsetki ustawowe od należności głównej. Powyższe zostało potwierdzone w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 2006 r., III CZP 118/06.

Odpowiedzialność członków zarządu spółki przewidziana w tym przepisie obejmuje także zobowiązania spółki powstałe dopiero po spełnieniu się przesłanek do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Gdyby bowiem wolą ustawodawcy było zwężenie zakresu tej odpowiedzialności tylko do zobowiązań istniejących w chwili spełnienia się przesłanek do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, to dałby temu wyraz przez zwężenie ujętego zakresu odpowiedzialności. Tymczasem ustawodawca nie tylko tego nie uczynił, a wręcz przeciwnie, w sposób wyraźny przez użycie zwrotu „może się uwolnić od odpowiedzialności, o której mowa w § 1″ nawiązał do pełnego zakresu odpowiedzialności określonego w tym przepisie. (tak: Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 2003 r., III CZP 75/03 „Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przewidziana w art. 299 § 1 k.s.h. obejmuje także jej zobowiązania powstałe dopiero po spełnieniu się przesłanek do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości”.).

 

NAKAZ ZAPŁATY PRZECIWKO OSOBIE MIESZKAJĄCEJ ZA GRANICĄ

Przeciwko stronie nie mającej miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej nie może zostać wydany i doręczony nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym czy w postępowaniu nakazowym. Do wydania nakazu zapłaty nie może również dojść w sytuacji, gdy pozwany nie przebywa w kraju (nawet gdy znane jest jego miejsce zamieszkania lub pobytu za granicą), gdyż zgodnie z art. 499 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego doręczenie nakazu zapłaty musi nastąpić w kraju. W razie jednak wydania nakazu zapłaty Sąd zgodnie z art. 502 1 § 1 kodeksu postępowania cywilnego uchyla z urzędu nakaz zapłaty i podejmuje odpowiednie czynności. Przez pojęcie odpowiednich czynności należy rozumieć wyznaczenie rozprawy czy też wydanie odpowiedniego zarządzenia, np. o wezwaniu powoda do podania aktualnego adresu pozwanego.

Strona mająca miejsce zamieszkania poza krajem, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy, której został doręczony odpis pozwu, powinna w terminie 30 dni wskazać pełnomocnika do doręczeń. Zakres umocowania osoby wskazanej jako pełnomocnik do doręczeń ogranicza się wyłącznie do odbioru pism sądowych. Pełnomocnik do doręczeń nie jest uprawniony do składania jakichkolwiek oświadczeń w imieniu osoby, która go wskazała.

Powaga rzeczy osądzonej

Zgodnie z art. 366 kodeksu postępowania cywilnego „Wyrok prawomocny ma powagę rzeczy osądzonej tylko co do tego, co w związku z podstawą sporu stanowiło przedmiot rozstrzygnięcia, a ponadto tylko między tymi samymi stronami”. O powadze rzeczy osądzonej decyduje poza identycznością stron nie tylko identyczność przedmiotu rozstrzygnięcia, lecz także identyczność podstawy sporu.

Orzeczenia co do istoty sprawy, a więc w procesie - wyrok...