opinia prywatna czy warto w nią inwestować?

Jak możemy wykorzystać opinię prywatną podczas toczącego się postępowania i czy warto za nią płacić ?

Oddanie i odebranie dzieła to nie to samo, wiedziałeś?

W orzeczeniu w sprawie II CSK 21/12 Sąd Najwyższy wskazał, że oddanie i odebranie dzieła to nie to samo. Dodał także, że oddanie dzieła nie wymaga

ZNOWELIZOWANA BROŃ DO WALKI Z DŁUŻNIKAMI

Zmniejszenie opóźnień w zapłacie należności przez dłużników oraz zachęcenie stron do stosowania krótszych terminów rozliczeń

BRAK JURYSDYKCJI KRAJOWEJ

Zgodnie z art. 1103 k.p.c. sprawy rozpoznawane w procesie należą do jurysdykcji krajowej, jeżeli pozwany ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu albo siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Stosownie do normy prawnej wyrażonej w art. 1099 k.p.c. brak jurysdykcji krajowej sąd bierze pod rozwagę z urzędu w każdym stanie sprawy, przy czym w razie stwierdzenia braku jurysdykcji krajowej sąd odrzuca pozew. Ponadto brak...

ZGŁOSZENIE WIERZYTELNOŚCI

W razie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego zaspokojenie wierzycieli następuje z mienia wchodzącego w skład masy upadłości poprzez jej likwidację. Zaspokojenie wierzytelności upadłościowych w postępowaniu obejmującym likwidację masy upadłości następuje w zasadzie przez podział funduszów masy upadłości. Jeśli wierzyciel chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym, musi zgłosić wierzytelność sędziemu komisarzowi  w terminie określonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości. Zgłoszenia wierzytelności dokonuje się na...

SKUTKI OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI – WYKONYWANIE UMÓW WZAJEMNYCH

Zgodnie z art. 98 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze Jeżeli w dniu ogłoszenia upadłości zobowiązania z umowy wzajemnej nie zostały wykonane w całości lub w części, syndyk może wykonać zobowiązanie upadłego i zażądać od drugiej strony spełnienia świadczenia wzajemnego lub od umowy odstąpić”. Umowami wzajemnymi są w szczególności: sprzedaż, dostawa, zamiana, najem, dzierżawa, umowa o dzieło itp. (tak: Komentarz do art. 98 ustawy...

Przepisy antykryzysowe

Dnia 21 listopada 2013 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Ustawa określa zasady:

1) przyznawania i wypłaty świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przysługujących w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy;

2) dofinansowywania z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych...