opinia prywatna czy warto w nią inwestować?

Jak możemy wykorzystać opinię prywatną podczas toczącego się postępowania i czy warto za nią płacić ?

Oddanie i odebranie dzieła to nie to samo, wiedziałeś?

W orzeczeniu w sprawie II CSK 21/12 Sąd Najwyższy wskazał, że oddanie i odebranie dzieła to nie to samo. Dodał także, że oddanie dzieła nie wymaga

ZNOWELIZOWANA BROŃ DO WALKI Z DŁUŻNIKAMI

Zmniejszenie opóźnień w zapłacie należności przez dłużników oraz zachęcenie stron do stosowania krótszych terminów rozliczeń

Co w wypadku niewskazania przez powoda przed rozprawą na wezwanie Sądu danych pozwalających na ustalenie numeru PESEL pozwanego?

Odpowiedź na to pytanie została rozstrzygnięta przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 26 lutego 2014 roku, sygn. akt III CZP 137/13. Sąd Najwyższy wskazał, że „przed doręczeniem pozwu i rozpoczęciem rozprawy sąd nie może zawiesić postępowania na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 kodeksu postępowania cywilnego na skutek niewskazania przez powoda danych pozwalających na ustalenie numerów, o których mowa w art....

Wniesienie przedsiębiorstwa spółki cywilnej jako aport do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zgodnie z art. 158 § 1 kodeksu spółek handlowych „jeżeli wkładem do spółki w celu pokrycia udziału ma być w całości albo w części wkład niepieniężny (aport), umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot tego wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów”. Natomiast zgodnie z art. 552 kodeksu cywilnego „czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko,...

Skutki naruszenia przepisów dotyczących zawierania umów między członkiem zarządu a spółką

Zgodnie z art. 210 kodeksu spółek handlowych „W umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników”. Skutkiem niezastosowania się do zasad określonych w art. 210 § 1 kodeksu spółek handlowych jest bezwzględna nieważność dokonanej czynności, ale na podstawie art. 58 kodeksu cywilnego, a nie art....

UMORZENIE DOBROWOLNE W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Podstawą umorzenia dobrowolnego jest kilka czynności prawnych: 1.umowa spółki (regulacja dotycząca umorzenia powinna być jej zawarta), 2.uchwała zgromadzenia wspólników, 3.zgoda wspólnika na umorzenie, 4. umowa nabycia udziałów przez spółkę. Brak któregokolwiek ze zdarzeń powoduje bezskuteczność czynności. (Brak zgody na nabycie powoduje, że czynność jest bezskuteczna). Zgodna taka może być dokonana przez podjęciem czynności, w jej trakcie lub po podjęciu uchwały. Dowodem udzielenia zgody...