opinia prywatna czy warto w nią inwestować?

Jak możemy wykorzystać opinię prywatną podczas toczącego się postępowania i czy warto za nią płacić ?

Oddanie i odebranie dzieła to nie to samo, wiedziałeś?

W orzeczeniu w sprawie II CSK 21/12 Sąd Najwyższy wskazał, że oddanie i odebranie dzieła to nie to samo. Dodał także, że oddanie dzieła nie wymaga

ZNOWELIZOWANA BROŃ DO WALKI Z DŁUŻNIKAMI

Zmniejszenie opóźnień w zapłacie należności przez dłużników oraz zachęcenie stron do stosowania krótszych terminów rozliczeń

A jednak konstytucyjne zmiany ministra Gowina
"Tworzenie i znoszenie sądów nie jest równoznaczne z określeniem lub zmianą ich ustroju" "Na poziomie ustawy muszą być określone podstawowe elementy ustroju i właściwości sądów, nie wyklucza to jednak odesłania przez ustawodawcę spraw szczegółowych do regulacji w drodze rozporządzenia" - stwierdził w ustnym uzasadnieniu orzeczenia TK sędzia-sprawozdawca Marek Kotlinowski. Wyrok nie był jednogłośny. Zdania odrębne zgłosiło czworo z 15 sędziów TK: Wojciech Hermeliński, Teresa Liszcz, Andrzej...
Czy warto wydawać pieniądze na prywatną opinię przed lub w trakcie procesu?

Obecny model postępowania cywilnego wymaga od stron i uczestników aktywności w dowodzeniu swoich racji. W szybko zmieniającej się rzeczywistości często nie jesteśmy w stanie za pomocą swojej wiedzy udowodnić swojego roszczenia zarówno co do zasady jak i wysokości. Mamy wewnętrzne przekonanie o słuszności swoich twierdzeń, logiczne jest naszym zdaniem, że to my mamy rację. Ale czy to wystarczy w procesie?

Otóż niestety...

27 marca 2013 dzień prawdy dla wymiaru sprawiedliwości

Od 2012r. Minister Sprawiedliwości upoważniony został na gruncie ustawy – prawo o ustroju sądów powszechnych do tworzenia i znoszenia sądów oraz ustalania ich siedzib i obszarów właściwości w drodze rozporządzenia wydanego po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa. Powyższy przepis został zakwestionowany przed Trybunałem Konstytucyjnym przez Krajową Radę Sądownictwa w zakresie zgodności z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. KRS wskazała, iż z konstytucji wynika, że ustrój oraz...