opinia prywatna czy warto w nią inwestować?

Jak możemy wykorzystać opinię prywatną podczas toczącego się postępowania i czy warto za nią płacić ?

Oddanie i odebranie dzieła to nie to samo, wiedziałeś?

W orzeczeniu w sprawie II CSK 21/12 Sąd Najwyższy wskazał, że oddanie i odebranie dzieła to nie to samo. Dodał także, że oddanie dzieła nie wymaga

ZNOWELIZOWANA BROŃ DO WALKI Z DŁUŻNIKAMI

Zmniejszenie opóźnień w zapłacie należności przez dłużników oraz zachęcenie stron do stosowania krótszych terminów rozliczeń

Jaki jest Sąd właściwy do wniesienia apelacji?

Termin do wniesienia apelacji uważa się za zachowany, jeśli strona wniosła apelację do Sądu, który wydał zaskarżony wyrok, jak również wtedy kiedy przed jego upływem wniosła apelację wprost do Sądu II instancji.

W sytuacji złożenia apelacji do Sądu niewłaściwego, termin będzie zachowany, jeśli przed jego upływem, Sąd niewłaściwy przekaże apelację sądowi właściwemu do rozpoznania sprawy.

Zatem o zachowaniu terminu do wniesienia...

Uwaga na wyroki zaoczne!

Niestawienie się pozwanego  na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo stawienia się nie branie udziału w rozprawie, powoduje, że Sąd wyda wyrok zaoczny (art. 339 kodeksu postępowania cywilnego).

Wraz z wejściem w życie Ustawy z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy – kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011, Nr 233, poz. 1381) wprowadzony został art. 207...

Jak uzyskać zwrot kosztów w postępowaniu zabezpieczającym?

Nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym stanowi tytuł do wszczęcia postępowania zabezpieczającego przed organem egzekucyjnym.

Organ prowadzący postępowanie w sprawie wykonania zabezpieczenia postanowieniem ustala wysokość kosztów w postępowaniu zabezpieczającym, na które składają się:

(1)   Koszty zastępstwa adwokackiego/radcy prawnego w postępowaniu zabezpieczającym,

(2)   Koszty opłaty od wniosku,

(3)   Koszty doręczenia korespondencji.

Po doręczeniu przez organ egzekucyjny postanowienia w sprawie...

Co to jest termin zawity?

Prawdą jest, że brak jest ustawowej definicji terminu zawitego. Jednakże termin zawity ma duże znaczenie w procesie stosowania prawa i powoduje wygaśnięcie przysługującego podmiotowi prawa lub uprawnienia po jego upływie.

Jako przykład terminu zawitego można wskazać chociażby:

(1) terminy prekluzyjne do dochodzenia roszczeń z rękojmi przy sprzedaży, (2) terminy do wytaczania powództw o ustalenie lub ukształtowanie praw majątkowych (np. art. 59,534 Kodeksu...