opinia prywatna czy warto w nią inwestować?

Jak możemy wykorzystać opinię prywatną podczas toczącego się postępowania i czy warto za nią płacić ?

Oddanie i odebranie dzieła to nie to samo, wiedziałeś?

W orzeczeniu w sprawie II CSK 21/12 Sąd Najwyższy wskazał, że oddanie i odebranie dzieła to nie to samo. Dodał także, że oddanie dzieła nie wymaga

ZNOWELIZOWANA BROŃ DO WALKI Z DŁUŻNIKAMI

Zmniejszenie opóźnień w zapłacie należności przez dłużników oraz zachęcenie stron do stosowania krótszych terminów rozliczeń

Co to jest powództwo wzajemne?

Powództwo wzajemne stanowi jeden ze środków obrony pozwanego w procesie. Powództwo wzajemne jest dopuszczalne, jeśli roszczenie wzajemne jest w związku z roszczeniem powoda lub nadaje się do potrącenia.

Natomiast powództwo wzajemne nie jest dopuszczalne m.in. w następujących sprawach:

(1)   O rozwód i o separację,

(2)   W postępowaniu nakazowym,

(3)   O ochronę posiadania.

Można je wytoczyć bądź w odpowiedzi...

Wniosek o przywrócenie terminu czy zażalenie na odrzucenie środka odwoławczego?

Na wstępie powiedzieć należy, że środki te wykluczają się wzajemnie i nie jest możliwe jednoczesne ich złożenie. Jeśli jednak z ostrożności procesowej decydujemy się na łączne ich złożenie, Sąd wezwie stronę do sprecyzowania, które z pism procesowych strona decyduje się wnieść.

Wniosek o przywrócenie terminu jest uzasadniony w sytuacji kiedy strona nie neguje uchybienia terminowi, wskazując przyczyny usprawiedliwiające uchybienie terminowi. Pamiętać należy,...

Zażalenie do Sądu Najwyższego

Zażalenie do Sądu Najwyższego przysługuje także w razie uchylenia przez sąd drugiej instancji wyroku sądu pierwszej instancji i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. (art. 394 1 § 1 1 kodeksu postępowania cywilnego). Przypomnieć należy, że Sąd drugiej instancji może uchylić zaskarżony wyrok i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania tylko w razie nierozpoznania przez sąd pierwszej instancji istoty sprawy albo gdy wydanie wyroku wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości. Powołany art. 3941 § 1 1 kodeksu postępowania cywilnego dotyczy również zażalenia na rozstrzygnięcie sądu drugiej instancji znoszące w całości postępowanie przed sądem pierwszej instancji ze względu na nieważność postępowania.

Dopuszczalność wniesienia zażalenia do Sądu Najwyższego w zakresie, o którym mowa powyżej (tj. art. 3941 § 11 w zw. z art. 386 § 2 kodeksu postępowania cywilnego) została potwierdzona w Postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2012 roku, sygn. akt I CZ 177/12).

W uzasadnieniu projektu rządowego ustawy z dnia 16 września 2011 roku Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 4332 Sejmu VI kadencji) wskazano, że „… w projekcie przewiduje się zmianę dotyczącą skutków wniesienia apelacji do sądu niewłaściwego oraz modyfikacje regulacji zażalenia na orzeczenia sądu drugiej instancji. Modyfikacje te polegają na wprowadzeniu tzw. zażalenia poziomego w odniesieniu do niektórych postanowień sądu drugiej instancji (wiąże się to częściowo z judykaturą Trybunału Konstytucyjnego) oraz ustanowieniu możliwości zaskarżenia zażaleniem kasatoryjnych orzeczeń sądu drugiej instancji w celu poddania ich kontroli Sądu Najwyższego”.

Zażalenie do Sądu Najwyższego

Zażalenie do Sądu Najwyższego przysługuje także w razie uchylenia przez sąd drugiej instancji wyroku sądu pierwszej instancji i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. (art. 394 1 § 1 1 kodeksu postępowania cywilnego). Przypomnieć należy, że Sąd drugiej instancji może uchylić zaskarżony wyrok i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania tylko w razie nierozpoznania przez sąd pierwszej instancji istoty sprawy albo gdy wydanie wyroku wymaga...