Wniosek o przywrócenie terminu czy zażalenie na odrzucenie środka odwoławczego?

Na wstępie powiedzieć należy, że środki te wykluczają się wzajemnie i nie jest możliwe jednoczesne ich złożenie. Jeśli jednak z ostrożności procesowej decydujemy się na łączne ich złożenie, Sąd wezwie stronę do sprecyzowania, które z pism procesowych strona decyduje się wnieść.

Wniosek o przywrócenie terminu jest uzasadniony w sytuacji kiedy strona nie neguje uchybienia terminowi, wskazując przyczyny usprawiedliwiające uchybienie terminowi. Pamiętać należy, że postanowienie przywracające termin do podjęcia czynności procesowej, oddalające wniosek o przywrócenie terminu jak również o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu nie podlega zaskarżeniu.

Przywróceniu podlegają terminy sądowe i ustawowe. Nie podlegają natomiast przywróceniu terminy instrukcyjne ani terminy prawa materialnego(!) Tytułem przykładu podać można, że nie jest możliwe złożenie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu.

Zażalenie na odrzucenie środka odwoławczego jest uzasadnione w razie gdy strona twierdzi, że dokonała czynności procesowej w terminie, a Sąd bezzasadnie uznał, że uchybiła terminowi. Jeśli zatem dla przykładu otrzymasz postanowienie o odrzuceniu apelacji, mimo że nie zostało skutecznie doręczone wezwanie do usunięcia braków formalnych apelacji z powodu wysłania wezwania przez Sąd pod błędny adres, powinieneś wnieść zażalenie na postanowienie o odrzuceniu apelacji, a nie wniosek o przywrócenie terminu.

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź