Suma hipoteki przymusowej

Zgodnie z art. 110 (1) Ustawy o księgach wieczystych i hipotece wierzyciel może żądać wpisu hipoteki przymusowej na sumę nie wyższą niż wynikająca z treści dokumentu stanowiącego podstawę jej wpisu do księgi wieczystej. Jeżeli z dokumentu tego nie wynika wysokość sumy hipoteki, suma hipoteki nie może przewyższać więcej niż o połowę zabezpieczonej wierzytelności wraz z roszczeniami o świadczenia uboczne określonymi w dokumencie stanowiącym podstawę wpisu hipoteki na dzień złożenia wniosku o wpis hipoteki.

Sumę hipoteki przymusowej stanowią wynikające z orzeczenia sądowego należność główna, odsetki skapitalizowane na dzień złożenia wniosku o wpis hipoteki, koszty postępowania sądowego.

Dla przykładu wierzyciel, który dysponuje tytułem wykonawczym przeciwko dłużnikowi na kwoty:

(a)    Należność główna – 50 000,00 zł,

(b)   Koszty postępowania sądowego – 2 400,00 zł,

(c)    Odsetki od kwoty 50 000,00 zł liczone od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 12 lipca 2013 roku –  3401,37 zł

W dniu złożenia wniosku o wpis hipoteki przymusowej (12 lipca 2013 roku) suma hipoteki przymusowej wynosi 50 000,00 zł + 2 400,00 zł + 3 401,37 zł = 55 801,37 zł x 150% = 83 702,55 zł. Aby uniknąć zwrotu wniosku o wpis hipoteki przymusowej, warto w urzędowym formularzu wpisać sposób wyliczenia sumy hipoteki.

Liczba komentarzy: 1

  1. hipoteka przymusowa

    I tak na dzisiaj jest uznaniowość o zabezpieczeniu hipotecznym, np. ze strony naczelników urzędów skarbowych

Zostaw odpowiedźOdpowiedz na „hipoteka przymusowa