Doręczanie pism sądowych

Dnia 7 czerwca 2013 roku weszło w życie  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. 2013 poz. 600).

Zgodnie z rozporządzeniem pismo sądowe jest wysyłane jako przesyłka polecona. Do przesyłki dołącza się formularz potwierdzenia odbioru. Formularz potwierdzenia odbioru ma postać elektroniczną i jest przekazywany za pomocą systemu teleinformatycznego służącego do obsługi elektronicznego formularza potwierdzenia odbioru sądu wysyłającego.

Na stronie adresowej przesyłki umieszcza się napis: „Polecona–e”, a Sąd wysyłający uzyskuje informacje o doręczeniu wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Odbierający przesyłkę potwierdza jej odbiór i datę otrzymania przesyłki w elektronicznym formularzu potwierdzenia odbioru za pomocą urządzenia umożliwiającego odwzorowanie pisma własnoręcznego, umieszczając czytelny podpis zawierający imię i nazwisko.

Wypełniony elektroniczny formularz potwierdzenia odbioru jest opatrywany przez doręczającego podpisem elektronicznym i nie później niż następnego dnia roboczego jest przekazywany do systemu teleinformatycznego sądu wysyłającego.

Liczba komentarzy: 1

  1. Textile eBook

    great Textile Ebook

Zostaw odpowiedź