27 marca 2013 dzień prawdy dla wymiaru sprawiedliwości

Od 2012r. Minister Sprawiedliwości upoważniony został na gruncie ustawy – prawo o ustroju sądów powszechnych do tworzenia i znoszenia sądów oraz ustalania ich siedzib i obszarów właściwości w drodze rozporządzenia wydanego po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa. Powyższy przepis został zakwestionowany przed Trybunałem Konstytucyjnym przez Krajową Radę Sądownictwa w zakresie zgodności z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. KRS wskazała, iż z konstytucji wynika, że ustrój oraz postępowanie przed sądami określają ustawy i wszelka właściwość miejscowa, rzeczowa i instancyjna powinna stanowić materię ustawową. Podkreślono, iż zdaniem wnioskodawców jest niezgodne z Konstytucją, aby część regulacji została przekazana do aktów wykonawczych o charakterze powszechnie obowiązującym, którymi są rozporządzenia.

Minister Sprawiedliwości był odmiennego zdania i wydał rozporządzenia: z dnia 5 października 2012 r. w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1121) oraz z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia siedzib i właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych, i sądów rejonowych (Dz. U. z 2012 r., poz.1223., zgodnie z którymi 79 sądów rejonowych zmieniło się w wydziały zamiejscowe większych jednostek.

A do tego w styczniu 2013 r. wątpliwości dotyczące podstawy prawnej funkcjonowania sądów po dniu 1 stycznia 2013 r. wyraziło Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”. W ocenie Stowarzyszenia, rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości „nie tworzy żadnego sądu”. Nie zawiera też odesłania do żadnego wcześniejszego aktu prawnego tworzącego sądy. Rozporządzenie, które do takiego aktu tworzącego sądy odsyłało, zostaje uchylone. Zdaniem stowarzyszenia Sędziów, a zatem samych sędziów od dnia 1 stycznia 2013 r. nie obowiązuje żaden akt prawny tworzący polskie sądy powszechne, za wyjątkiem kolejnych rozporządzeń zmieniających rozporządzenie z 16 października 2002 r. Wynika z tego, że od 1 stycznia 2013 r. „podstawę prawną istnienia ma w Polsce tylko jeden sąd apelacyjny, cztery okręgowe i dwadzieścia jeden rejonowych”.

Nadto Helsińska Fundacja Praw Człowieka w wystąpieniu do Trybunału Konstytucyjnego  oceniła, że „przepisy tworzące obecnie podstawy funkcjonowania sądów powszechnych w Polsce mogą naruszać gwarantowane konstytucyjnie: prawo do sądu właściwego (art. 45 ust.1 Konstytucji), zasadę ustawowej regulacji ustroju i właściwości sądów oraz postępowania przed sądami (art. 176 ust. 2 Konstytucji) oraz zasadę określoności przepisów prawa wywodzoną z art. 2 Konstytucji”.

A co to praktycznie dla nas oznacza ?

Bardzo wiele jednostkowo i globalnie, a wszystko zależy od wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygn. 32/12, który może mieć niebagatelne znaczenie dla wielu z nas, bo może się okazać, że trzy pierwsze miesiące pracy wymiaru sprawiedliwości  w 2013 roku będą musiały zostać powtórzone, a praca wielu osób pójdzie na marne.

A zatem z niecierpliwością czekamy na rozstrzygnięcie – tematyka postu – godna rozpoczęcia tego bloga.

O wyniku rozważań Trybunału Konstytucyjnego będziemy informować, ale z pewnością wcześniej usłyszycie o tym w mediach.

Podobne wpisy

Liczba komentarzy: 1

  1. Diandra

    Big help, big help. And surpilateve news of course.

Zostaw odpowiedź