Uncategorized

ZMIANA POWÓDZTWA W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY
ZMIANA POWÓDZTWA W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY

Dopuszczalność zamiany powództwa została określona a art. 193 kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym zmiana powództwa jest dopuszczalna, jeśli nie wpływa na właściwość sądu. W sprawach z zakresu prawa pracy możliwa jest zmiana powództwa w ten sposób, że zamiast żądania przywrócenia do pracy, powód żąda odszkodowania. W uzasadnieniu uchwały Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych...

SKARGA O WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 403 § 2 k.p.c.Można również żądać wznowienia w razie późniejszego wykrycia prawomocnego wyroku, dotyczącego tego samego stosunku prawnego, albo wykrycia takich okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu”. Okoliczność faktyczna, obok prawomocnego wyroku i środka dowodowego, stanowi równoważną i samodzielną podstawę wznowienia postępowania. Nie...

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU NA PODSTAWIE ART. 293 K.S.H.

Zgodnie z art. 293 k.s.h. „Członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi winy”. Odpowiedzialność członków zarządu ma charakter odszkodowawczej odpowiedzialności ex contractu, tj. oparta jest na istniejącej między spółką, a członkiem jej organu więzi zobowiązaniowej, której naruszenie skutkuje odpowiedzialnością odszkodowawczą...

ZAWARCIE UGODY A KOSZTY POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 79 pkt. 2 a) ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Sąd zwraca stronie  trzy czwarte uiszczonej opłaty od pisma wszczynającego postępowanie w pierwszej instancji, jeżeli w toku postępowania sądowego zawarto ugodę przed mediatorem, jednakże warunkiem zwrotu takiej części opłaty jest zatwierdzenie tej ugody przez sąd, w trybie określonym przez art. 18314 kodeksu postępowania cywilnego. Pismem wszczynającym postępowanie w...