ogólna

Jak się bronić w sprawach K.U.K.- E. F. I., Royal i Centrum Niderlandzkie?
Jak niestety wiedzą pracodawcy związani z agencjami pracy tymczasowej Royal sp. z o.o.  z Wrocław, K.u.K.-E.F.I Sp. z o.o. z Olsztyna i Centrum Niderlandzkiego ich wyjaśnienia nie przekonują urzędu skarbowego, zakładu ubezpieczeń społecznych, a nawet często sądu powszechnego. Nawet prawomocne wyroki zasądzające wynagrodzenie za pracę dla pracowników ze spornego okresu nie są respektowane przez w/w podmioty. Mimo to wielu pokrzywdzonych pracodawców ma szansę udowodnić swoje racje, o ile zostanie...
Kolejność spłaty długów względem jednego wierzyciela

Art. 451 kodeksu cywilnego zasadniczo dłużnikowi powierza możliwość określenia skutków swego świadczenia. Spełniając świadczenie, może on wskazać, który z kilku długów chciałby zaspokoić. Dłużnik może złożyć oświadczenie o zarachowaniu już przy spełnianiu świadczenia, ale także później, aż do chwili gdy wierzyciel w sporządzonym przez siebie pokwitowaniu określi sposób zarachowania, zaś pokwitowanie to zostanie przez dłużnika przyjęte.

Jednakże nawet wtedy, gdy dłużnik wskaże...

Przepisy antykryzysowe

Dnia 21 listopada 2013 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Ustawa określa zasady:

1) przyznawania i wypłaty świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przysługujących w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy;

2) dofinansowywania z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych...

NIENALEŻYTE UMOCOWANIE PEŁNOMOCNIKA

W sytuacji gdy w Sąd ponownie wzywa do przedłożenia pełnomocnictwa procesowego, bo okazuje się, że poprzednio przedłożone zostało podpisane niezgodnie z reprezentacją w spółce (z ograniczoną odpowiedzialnością) przez jednego członka zarządu zamiast dwóch, to rozwiązaniem jest przedstawienie oświadczenia aktualnego członka zarządu o zatwierdzeniu czynności dokonanych przez adwokata czy radcę prawnego.  Powyższe wynika z art. 97 kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym Sąd wyznaczy...