Archiwum miesięczne: Marzec 2014

ZAWARCIE UGODY A KOSZTY POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 79 pkt. 2 a) ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Sąd zwraca stronie  trzy czwarte uiszczonej opłaty od pisma wszczynającego postępowanie w pierwszej instancji, jeżeli w toku postępowania sądowego zawarto ugodę przed mediatorem, jednakże warunkiem zwrotu takiej części opłaty jest zatwierdzenie tej ugody przez sąd, w trybie określonym przez art. 18314 kodeksu postępowania cywilnego. Pismem wszczynającym postępowanie w...

SKARGA KASACYJNA

Zgodnie z art. 1 pkt 41 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 233, poz.1381) dokonano zmiany art. 3982 § 1 k.p.c. nadając mu nowe brzmienie. W nowym brzmieniu wyeliminowano z treści tego przepisu słowa: „w sprawach gospodarczych niższa niż siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych", co było konsekwencją zniesienia tą ustawą...

Uznanie orzeczeń sądów państw obcych

Zgodnie z art. 1145 kodeksu postępowania cywilnego orzeczenia sądów zagranicznych mają w Polsce moc prawną na równi z orzeczeniami sądów polskich po wydaniu przez sąd polski odrębnego orzeczenia uznającego orzeczenie zagraniczne lub stwierdzającego jego wykonalność. Wyjątkowo orzeczenia sądów zagranicznych mogą być w Polsce skuteczne z mocy samego prawa. Rozbieżności wywołuje możność uznania orzeczeń wydanych przez zagraniczne organy pozasądowe. Zgodnie z jedną z koncepcji...