Archiwum miesięczne: Listopad 2013

Powaga rzeczy osądzonej

Zgodnie z art. 366 kodeksu postępowania cywilnego „Wyrok prawomocny ma powagę rzeczy osądzonej tylko co do tego, co w związku z podstawą sporu stanowiło przedmiot rozstrzygnięcia, a ponadto tylko między tymi samymi stronami”. O powadze rzeczy osądzonej decyduje poza identycznością stron nie tylko identyczność przedmiotu rozstrzygnięcia, lecz także identyczność podstawy sporu.

Orzeczenia co do istoty sprawy, a więc w procesie - wyrok...

Jak określić wartość przedmiotu sporu w sprawach ze skargi pauliańskiej?

W sprawie, w której przedmiotem jest roszczenie przewidziane w art. 527 kodeksu cywilnego, dla oznaczenia wartości przedmiotu sporu znaczenie mają dwie wartości: wartość tego, co na skutek zaskarżonej czynności z majątku dłużnika wyszło lub do niego nie weszło, albo wysokość wierzytelności zaskarżającego wierzyciela – w zależności od tego, która z tych wysokości jest niższa. Wartością przedmiotu sporu jest zatem wartość wierzytelności, dla zaspokojenia...

NIENALEŻYTE UMOCOWANIE PEŁNOMOCNIKA

W sytuacji gdy w Sąd ponownie wzywa do przedłożenia pełnomocnictwa procesowego, bo okazuje się, że poprzednio przedłożone zostało podpisane niezgodnie z reprezentacją w spółce (z ograniczoną odpowiedzialnością) przez jednego członka zarządu zamiast dwóch, to rozwiązaniem jest przedstawienie oświadczenia aktualnego członka zarządu o zatwierdzeniu czynności dokonanych przez adwokata czy radcę prawnego.  Powyższe wynika z art. 97 kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym Sąd wyznaczy...