Archiwum miesięczne: Październik 2013

REZYGNACJA Z FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU

W razie złożenia przez jedynego członka zarządu oświadczenia o rezygnacji z funkcji członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka nie może działać z powodu braku właściwych organów. Zgodnie z art 42. kodeksu cywilnego „ Jeżeli osoba prawna nie może prowadzić swoich spraw z braku powołanych do tego organów, sąd ustanawia dla niej kuratora. Kurator powinien postarać się niezwłocznie o powołanie organów osoby...

SKARGA NA ORZECZENIE REFERENDARZA SĄDOWEGO

Zgodnie z art. 39822 § 1 kodeksu postępowania cywilnego na orzeczenia referendarza sądowego co do istoty sprawy oraz na orzeczenia kończące postępowanie, jak również na orzeczenia, o których mowa w art. 394 § 1 pkt 1, 2, 4i 5-9, przysługuje skarga, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Uprawnienia referendarza sądowego w postępowaniu cywilnym to m. in.

  1. nadawanie klauzuli...
Pomoc sądowa

Na podstawie art. 235 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego postępowanie dowodowe odbywa się przed sądem orzekającym, chyba że sprzeciwia się temu charakter dowodu albo wzgląd na poważne niedogodności lub niewspółmierność kosztów w stosunku do przedmiotu sporu. W takich wypadkach sąd orzekający zleci przeprowadzenie dowodu jednemu ze swych członków (sędzia wyznaczony) albo innemu sądowi (sąd wezwany).

Osoba, która została wezwana w charakterze świadka, nie może...