Archiwum miesięczne: Wrzesień 2013

Zastrzeżenia do protokołu

Strony mogą w toku posiedzenia, a jeżeli nie były obecne, na najbliższym posiedzeniu zwrócić uwagę sądu na uchybienia przepisom postępowania, wnosząc o wpisanie zastrzeżenia do protokołu zgodnie z art. 162 ustawy kodeks postępowania cywilnego. Przepis ten ma zastosowanie do uchybień Sądu w związku z wydaniem postanowień niezaskarżalnych i niewiążących sądu. Oznacza to, że przepis ten będzie miał w szczególności zastosowanie w odniesieniu do...

SKŁADASZ POZEW, LEPIEJ USTAL NUMER PESEL POZWANEGO

W dniu 7 lipca 2013 roku weszła w życie zmiana kodeksu postępowania cywilnego,  zgodnie z którą „Sąd z urzędu ustala numer PESEL pozwanego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku, lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP pozwanego niebędącego osobą...

POWÓDZTWO PRZECIWEGZEKUCYJNE

Powództwo przeciwegzekucyjne wytacza się przed sąd rzeczowo właściwy, w którego okręgu prowadzi się egzekucję. Poprzednio charakter takiej sprawy nie był jednoznacznie kwalifikowany w judykaturze, stąd występowały problemy przy określeniu sądu właściwego w sprawie.

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego  z dnia 30.1.2008 r. (sygn. akt III CSK 260/07) sprawa o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, którym jest orzeczenie sądu gospodarczego, nie jest sprawą...