Archiwum miesięczne: Lipiec 2013

Wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika

Wypowiedzenie umowy spółki zależy od tego czy umowa spółki została zawarta na czas określony czy na czas nieokreślony. W przypadku umowy spółki zawartej na czas określony nie ma możliwości jej wypowiedzenia, chyba że sama umowa tak stanowi. Wypowiedzenie umowy spółki dokonywane jest przez jednostronne oświadczenie woli skierowane do wspólników. Jeśli umowa została zawarta na czas nieokreślony wypowiedzenie powinno nastąpić na 6 miesięcy przed...

Oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu

Jeśli jesteś spadkobiercą i nie złożyłeś w terminie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, a także nie wiedziałeś o istnieniu długów spadkodawcy, możesz uchylić się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu w terminie 1 roku od wykrycia błędu.

Nieświadomość co do rzeczywistego stanu majątku, w szczególności niewiedza o obciążających spadek długach wskazuje na możliwość wykazania wady oświadczenia woli, jaką...

Suma hipoteki przymusowej

Zgodnie z art. 110 (1) Ustawy o księgach wieczystych i hipotece wierzyciel może żądać wpisu hipoteki przymusowej na sumę nie wyższą niż wynikająca z treści dokumentu stanowiącego podstawę jej wpisu do księgi wieczystej. Jeżeli z dokumentu tego nie wynika wysokość sumy hipoteki, suma hipoteki nie może przewyższać więcej niż o połowę zabezpieczonej wierzytelności wraz z roszczeniami o świadczenia uboczne określonymi w dokumencie stanowiącym...

Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego!

W dniu 7 lipca 2013 roku wchodzi w życie Ustawa z dnia 10 maja 2013 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2013, poz. 654).

 Jedną ze zmian w kodeksie postępowania cywilnego jest zmiana art. 126 kodeksu postepowania cywilnego i obowiązek podawania w piśmie procesowym numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numeru identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego...