Archiwum miesięczne: Czerwiec 2013

Zmiany przedmiotowe w postępowaniu apelacyjnym

Na wstępie wyjaśnienia wymaga pojęcie zmian przedmiotowych powództwa, które może polegać na ograniczeniu lub rozszerzeniu żądania pozwu (zmiany ilościowe) bądź zmianie lub przekształceniu podstawy faktycznej powództwa (zmiany jakościowe). Zmianą powództwa jest także powołanie jako innej podstawy prawnej z jednoczesnym uzupełnieniem bądź wymianą okoliczności faktycznych.

W postępowaniu apelacyjnym co do zasady obowiązuje zakaz dokonywania zmian ilościowych polegających na rozszerzeniu żądania pozwu oraz zakaz...

Jak określić wartość przedmiotu sporu w sprawach o zapłatę zaległego czynszu najmu?

Jeśli najemca zalega z zapłatą czynszu najmu i nie reaguje na kierowane wezwania do zapłaty, możesz skierować pozew do Sądu. Problemem może być określenie wartości przedmiotu sporu w sprawie o zapłatę zaległego czynszu najmu.

Zgodnie z art. 22 kodeksu postępowania cywilnego „w sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają...

Doręczanie pism sądowych

Dnia 7 czerwca 2013 roku weszło w życie  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. 2013 poz. 600).

Zgodnie z rozporządzeniem pismo sądowe jest wysyłane jako przesyłka polecona. Do przesyłki dołącza się formularz potwierdzenia odbioru. Formularz potwierdzenia odbioru ma postać elektroniczną i jest przekazywany za...

Współuczestnictwo materialne a współuczestnictwo formalne

O współuczestnictwie materialnym mówimy wtedy, kiedy kilka osób może w jednej sprawie występować w roli powodów lub pozwanych, jeżeli przedmiot sporu stanowią prawa lub obowiązki im wspólne lub oparte na tej samej podstawie faktycznej i prawnej. Przy współuczestnictwie materialnym wartość przedmiotu sporu (zaskarżenia) stanowi suma ich wartości. Jako przykłady współuczestników materialnych można wskazać:

(a)  gdy wierzyciel spadkowy dochodzi zapłaty długu od spadkobierców...