Wykonawco – zabezpieczaj się!

Jednym z ważniejszych obowiązków inwestora w toku procesu budowlanego jest udzielanie wykonawcy gwarancji zapłaty za wykonane roboty. Do udzielenia takich gwarancji inwestor jest jednakże zobowiązany jedynie wówczas, kiedy zawrze z wykonawcą umowę o roboty budowlane na piśmie pod rygorem nieważności.

Celem zabezpieczenia swojego wynagrodzenia, wykonawca może w każdym czasie żądać od inwestora gwarancji zapłaty do wysokości ewentualnego roszczenia z tytułu wynagrodzenia wynikającego z umowy oraz robót dodatkowych lub koniecznych do wykonania umowy i po akceptacji na piśmie przez inwestora. Istotne jest w tej sytuacji to, że inwestor w żaden sposób nie ma możliwości wyłączenia lub ograniczenia tego prawa – nie może np. zastrzec, że nie zgadza się na udzielenie gwarancji zapłaty.

Gwarancja taka musi być udzielona w terminie określonym przez wykonawcę (nie może być on krótszy niż 45 dni). Co w sytuacji gdy taka gwarancja nie zostanie udzielona w zakreślonym terminie? po stronie wykonawcy powstaje prawo zgodnie z którym będzie mógł on odstąpić od umowy z winy inwestora ze skutkiem na dzień odstąpienia. W takiej sytuacji powstaje domniemanie zgodnie z którym niewykonanie robót budowlanych nastąpiło z przyczyn leżących po stronie inwestora.

W takiej sytuacji mimo niewykonanych robót budowlanych inwestor nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia, jeżeli wykonawca był gotów je wykonać, lecz doznał przeszkody z przyczyn dotyczących inwestora. Może jednak odliczyć to, co wykonawca oszczędził z powodu ich niewykonania (czyli analogicznie tak jak w przypadku umowy o dzieło).

Koszty udzielenia gwarancji zapłaty za roboty budowlane ponosi zarówno inwestor, jak i wykonawca. Warto podkreślić, że odstąpienie inwestora od umowy spowodowane żądaniem wykonawcy przedstawienia gwarancji zapłaty będzie bezskuteczne.

 

Post powstał przy współpracy z apl. adw. Marcinem Lipińskim

Źródła: http://www.freedigitalphotos.net/

Liczba komentarzy: 2

  1. Mino

    A co w przypadku podwykonawcy?? Czy także ma jakąkolwiek możliwość zabezpieczenia swojego wynagrodzenia?

    • Grzegorz Prigan

      Oczywiście. Gwarancji takiej może żądać również podwykonawca robót budowlanych i to na takich samych zasadach, jak wykonawcy od inwestorów. Musi to jednak uczynić poprzez zawarcie umowy o roboty budowlane na piśmie pod rygorem nieważności. Na zawarcie takiej umowy zgodę musi wyrazić także inwestor. W przypadku wyrażenia zgody, inwestor ponosi solidarną odpowiedzialność wraz z wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy. Co to oznacza w praktyce dla podwykonawcy? Możliwość żądania zapłaty zarówno od wykonawcy jak i od inwestora w sytuacji gdy nie uzyska on wynagrodzenia za przeprowadzone przez siebie prace.

Zostaw odpowiedź