16.1.2013 r. Sąd Najwyższy ogłosił wyrok (II CSK 331/12) w sprawie dotyczącej obciążenia karą umowną za dni, w których nie wykonywał robót budowlanych z powodu złej pogody.

Sąd Najwyższy uznał warunki atmosferyczne jako przyczyny obiektywne, za które wykonawca nie powinien ponosić konsekwencji. Natomiast odnośnie zwłoki wynikłej ze zniszczenia boiska przez osoby trzecie uznał, że opóźnienie w tej kwestii obciążą wykonawcę.

Wyrok został...