Odpowiedzialność urzędnika a wydawanie pozwolenia na budowę.

W przypadku gdy właściwy organ nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyższego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Tak brzmi art. 35 ust. 6 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. – warto się przyjrzeć brzmieniu tego przepisu.

Rozpoznając wnioski o pozwolenie na budowę starostowie powinni mieć na uwadze, że na wydanie swojej decyzji mają określony czas, tj. 65 dni od dnia złożenia wniosku. Urzędnik (w tej sytuacji starosta) nie może tłumaczyć opóźnień w załatwieniu sprawy większą liczbą napływających wniosków i w związku z tym większą ilością pracy – w świetle ww. przepisu nie ma to żadnego znaczenia. Dotrzymanie terminu 65 dni nie jest jedynie konieczne w przypadku ubiegania się o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla przedsięwzięć podlegających ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 (zgodnie  z treścią art. 35 ust. 6a ww. ustawy).

W tym miejscu należy podkreślić, że termin na wydanie decyzji pozwolenie na budowę nie ma charakteru wyłącznie instrukcyjnego. Co to oznacza w praktyce? przede wszystkim to, że starosta związany jest tym terminem, a jego niedotrzymanie wiąże się dla niego z określonymi (negatywnymi) konsekwencjami. W przypadku gdy starosta nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku, organ wyższego stopnia wymierza mu karę w wysokości 500 zł za każdy (!) dzień zwłoki.  W tym przypadku organem wyższego stopnia będzie zazwyczaj wojewoda.

Co dalej z tak wymierzoną karą?

(1)     Jeżeli starosta zgadza się z wysokością nałożonej grzywny, to powinien ją uiścić w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia o jej nałożeniu.

(2)     Jeżeli w tym terminie starosta kary nie uiści, to podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W każdym przypadku ściągnięta kara stanowi dochód budżetu państwa.

Czy w każdym wypadku starosta ma obowiązek uiszczenia takiej kary?

Oczywiście nie. Na postanowienie wojewody przysługuje zażalenie – termin na jego wniesienie wynosi 14 dni. Jeżeli postanowienie wydał wojewoda, to zażalenie powinno być złożone do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W sytuacji wydania postanowienia przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, to nie będzie przysługiwało na nie zażalenie, ale wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy przez ten sam organ. Zaskarżając postanowienie starosta powinien wskazać, dlaczego uważa, że  kara jest niesłuszna (np. gdy postępowanie w  sprawie pozwolenia na budowę zostanie zawieszone z uwagi na niekompletność wniosku inwestora, który podnosi, że pomimo tego starosta powinien wydać decyzję w terminie 65 dni. W takiej sytuacji kara nie będzie zasadna). W sytuacji, gdy okoliczności podniesione przez starostę w środku odwoławczym zostaną uznane przez organ wyższej instancji za zasadne, to postanowienie o nałożeniu kary zostanie uchylone.

Co w sytuacji gdy złożony wniosek jest niekompletny?

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie o sygn. akt II OSK 302/07 wskazał, iż zastosowanie art. 35 ust. 6 ww. ustawy i wymierzenie na tej podstawie grzywny powinno mieć wówczas zastosowanie, gdy organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę dysponuje kompletnym wnioskiem o pozwolenie na budowę, a mimo to pozostaje w bezczynności. Ponadto,  w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie o sygn. akt sygn. II OSK 182/08, wezwanie inwestora przez właściwy organ do uzupełnienia braków wniosku o wydanie pozwolenia na budowę należy potraktować jako wypełnienie prawnego obowiązku organu. W takiej sytuacji nie ma zwłoki organu, o której mowa w art. 35 ust. 6 prawa budowlanego.

Okres pomiędzy wpłynięciem do organu wniosku wymagającego uzupełnienia nie może być wliczany do okresu zwłoki.

 

Post powstał przy współpracy z apl. adw. Marcinem Lipińskim

Źródła:

http://prawo.rp.pl/artykul/756571,1059653-Pozwolenia-na-budowe–Za-opoznienie-zaplaci-urzednik.html

http://www.freedigitalphotos.net/

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź