Samodzielność lokalu a legalność budynku

Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o sygn. akt I OSK 908/13, podkreślił że aby uzyskać zaświadczenie o samodzielności lokalu, budynek w którym się on znajduje musi być postawiony zgodnie z prawem – potwierdza to pozwolenie na użytkowanie.

W przedmiotowej sprawie Sąd oddalił skargę kasacyjną.

Stan faktyczny był następujący: deweloper wystąpił o wydanie zaświadczeń o samodzielności kilkunastu lokali mieszkalnych, dołączając do wniosku dokumentację techniczną i kopię decyzji o pozwoleniu dla spółki deweloperskiej na przebudowę i nadbudowę dwóch budynków.  W całym komplecie przedłożonych dokumentów zabrakło jednak pozwolenia na użytkowanie, do czego zobowiązywało dewelopera wydane w sprawie pozwolenie na budowę. Różniła się też liczba mieszkań – w pozwoleniu na budowę było ich osiem, a zrealizowano ich piętnaście. Na wszystkie zawarto umowy przedwstępne pod warunkiem uzyskania przez dewelopera zaświadczeń o samodzielności lokali. Prezydent Wrocławia odmówił jednak  wydania takich zaświadczeń. Decyzję podtrzymało Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

W związku z powyższym, deweloper skierował skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wskazując, że całkowicie bezzasadne jest żądanie dostarczenia pozwolenia na użytkowanie, którego nie wymagają przepisy. W opinii dewelopera na wydanie przedmiotowych zaświadczeń nie powinna też mieć wpływu różnica między lokalami w pozwoleniu na budowę a lokalami zrealizowanymi. Podstawą było stwierdzenie czy dany lokal może być uznany za samodzielny w rozumieniu Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, a dokładniej jej art. 2 ust. 2 i 3, tj:

 

2. Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.

3. Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2, stwierdza starosta w formie za-świadczenia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę dewelopera, a Naczelny Sąd Administracyjny skargę kasacyjną. W ocenie obu sądów wykładnia art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali była prawidłowa. W opinii obu sądów, wydanie zaświadczeń o samodzielności lokali może nastąpić dopiero po dopuszczeniu budynków do użytkowania.

Post powstał przy współpracy z apl. adw. Marcinem Lipińskim

 

Źródła:

http://www.freedigitalphotos.net/

http://prawo.rp.pl/artykul/756571,1104939-Wydanie-zaswiadczen-o-samodzielnosci-lokali-moze-nastapic-dopiero-po-dopuszczeniu-budynkow-do-uzytkowania.html

 

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź