Odzyskana działka a rekompensata – skarga do TK

Trybunał Konstytucyjnego rozpoznawać będzie skargę konstytucyjną właściciela nieruchomości, którego zdaniem Konstytucję narusza art. 160 ust. 1 kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 5 nowelizacji kodeksu cywilnego z 17 czerwca 2004 r. W związku z powyższym, Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie, czy właściciel nieruchomości zabranej pod drogę na podstawie starej decyzji może się domagać odszkodowania za utracone korzyści.

Ww. przepis pozwala na dochodzenie odszkodowania tylko za szkodę rzeczywistą, która powstała w skutek wydania nieważnej w świetle prawa decyzji administracyjnej. Nie można się jednak na jego podstawie domagać odszkodowania za tzw. utracone korzyści. Przedmiotowa decyzja została bowiem wydana przed wejściem obowiązującej konstytucji, tj. 17 października 1997 r.

Wnioskodawcę skargi wywłaszczono z jego nieruchomości 40 lat temu – celem wybudowania w tym miejscu drogi. Przed kilkoma laty właścicielowi udało się doprowadzić do unieważnienia decyzji wywłaszczeniowej i odzyskać swoją nieruchomość. W wyniku pozytywnego dla niego wyniku postępowania, postanowił dochodzić odszkodowania z tytułu utraconych korzyści, które utracił w związku z wywłaszczeniem jego nieruchomości. Przez 40 lat bowiem nie mógł korzystać z nieruchomości, a więc nie tylko wybudować niczego na swojej działce, ale też pobierać pożytków.

Właściciel ostatecznie nic nie wskórał ani w ówczesnym Ministerstwie Transportu (obecnie Infrastruktury i Rozwoju), ani też w sądach. Argumentacja była następująca: właściciel miał prawo żądać naprawienia rzeczywiście poniesionej szkody i tak się stało, bo odzyskał nieruchomość. Jednakże, ostatecznie drogę do uzyskania odszkodowania zamknęła mu uchwała Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2011 r. (sygn. akt III CZP 112/10). Zgodnie z nią właściciel nie może ubiegać się o odszkodowanie za utracone korzyści wskutek decyzji administracyjnej wydanej przed wejściem w życie Konstytucji RP.

 

Post powstał przy współpracy z apl. adw. Marcinem Lipińskim

Źródła:

http://www.freedigitalphotos.net/

http://prawo.rp.pl/artykul/756571,1105507-Odszkodowanie-za-utracone-korzysci-przy-wywlaszczeniu-dzialki-pod-droge.html

 

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź