Nazwisko kierownika budowy…

…musi figurować na tablicy informacyjnej budowy wraz z danymi osobowymi inwestora, wykonawców robót, kierownika, wykonawców, inspektora nadzoru inwestorskiego. Kwestię tę poruszył ostatnio Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Zdaniem Inspektora obowiązek taki wynika z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Zgodnie z § 1. 1. Ww. rozporządzenia, określa ono sposób prowadzenia dziennika budowy, montażu i rozbiórki, osoby upoważnione do dokonywania w nich wpisów, dane, jakie zawiera tablica informacyjna, oraz ogłoszenie zawierające dane, dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

 

Natomiast, zgodnie z § 13. 1. Tablica informacyjna zawiera:

1) określenie rodzaju robot budowlanych oraz adres prowadzenia tych robot,

2) numer pozwolenia na budów oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego,

3) imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora,

4) imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robot budowlanych,

5) imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów:

a) kierownika budowy,

b) kierowników robot,

c) inspektora nadzoru inwestorskiego,

d) projektantów,

6) numery telefonów alarmowych Policji, straży pożarnej, pogotowia,

7) numer telefonu okręgowego inspektora pracy.

Jest ono aktem prawnym o randze powszechnie obowiązującego źródła prawa, zaniechanie umieszczenia takiej informacji na tablicy informacyjnej stanowi niedopełnienie ciążącego na kierowniku budowy z mocy prawa obowiązku.

 

 

Post powstał przy współpracy z apl. adw. Marcinem Lipińskim

Źródła:

http://prawo.rp.pl/artykul/1085711.html

http://www.freedigitalphotos.net/

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź