Jednym z ważniejszych obowiązków inwestora w toku procesu budowlanego jest udzielanie wykonawcy gwarancji zapłaty za wykonane roboty. Do udzielenia takich gwarancji inwestor jest jednakże zobowiązany jedynie wówczas, kiedy zawrze z wykonawcą umowę o roboty budowlane na piśmie pod rygorem nieważności.

Celem zabezpieczenia swojego wynagrodzenia, wykonawca może w każdym czasie żądać od inwestora gwarancji zapłaty do wysokości ewentualnego roszczenia z tytułu wynagrodzenia wynikającego z...