Samowola budowlana

Wpisy dotyczące kwestii samowoli budowlanej

Rozłożenie na raty opłaty legalizacyjnej jednak możliwe?

Rzecznik Praw Obywatelskich kolejny raz w obronie inwestorów? Wszystko na to wskazuje, gdyż to właśnie Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się o podjęcie prac legislacyjnych nad wprowadzeniem możliwości rozłożenia na raty opłaty legalizacyjnej za samowolę budowlaną.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane opłata legalizacyjna wnoszona jest w przypadku wystąpienia samowoli budowlanej (tj. np. przystąpienia do robót budowlanych bez...

Płacisz albo rozbieraj (się)!

Złe informacje dla wszystkich zainteresowanych. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że do opłaty legalizacyjnej nie można zastosować tzw. ulg uznaniowych z art. 67a Ordynacji Podatkowej. Co to oznacza w rzeczywistości?  A to, że takiej opłaty nie można umorzyć ani też rozłożyć na raty.

Zgodnie z tym art. Organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

Więcej liczba komentarzy: 9

Budynek wzniesiony na podstawie unieważnionego pozwolenia
na budowę nie jest samowolą budowlaną!

Czyżby nowa linia orzecznicza w sprawach dotyczących samowoli budowlanych ? Zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt II OSK 2125/12) budynek wzniesiony na podstawie unieważnionego później pozwolenia
na budowę nie jest samowolą budowlaną.

O samowoli budowlanej nie ma też mowy, gdy pozwolenie wydano w wyniku przestępstwa. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyniku skargi kasacyjnej p. Jana K.

Stan faktyczny jest...