Straż gminna a wniosek o ukaranie

Sąd Najwyższy w dniu 30 września 2014r. I KZP 16/14 podjął uchwałę:

„Na podstawie przepisu art. 17 § 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 395 ze zm.), w brzmieniu po nowelizacji ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 225, poz. 1466), straży gminnej (miejskiej) przysługują uprawnienia oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia z art. 96 § 3 Kodeksu wykroczeń”. Przyjęta uchwała ujednolica dotychczasowe niespójne orzecznictwo sądów w tym zakresie.

W uzasadnieniu uchwały Sąd Najwyższy wskazał, że „na podstawie ustawy o strażach gminnych strażnik, wykonując kontrolę ruchu drogowego ma prawo do: »nakładania grzywien w  postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia« oraz »dokonywania  czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych – w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia«. To znaczy, że organ straży miejskiej, podobnie jak organ Policji, po odmowie właściciela (posiadacza) pojazdu wskazania, kto kierował pojazdem w momencie zarejestrowania przez fotoradar przekroczenia dopuszczalnej prędkości, kończy postępowanie mandatowe o popełnienie wykroczenia określonego w art. 92a k.w. i wszczyna postępowanie mandatowe o popełnienie wykroczenia określonego w art. 96 § 3 k.w.”. Kontynuując tę myśl, można powtórzyć, że organ uprawniony do prowadzenia postępowania mandatowego może wystąpić do sądu z wnioskiem o ukaranie (art. 99 k.p.w.)”.

Należy wskazać, że przyjęte stanowisko, że straż gminna ma uprawnienia do kierowania wniosku o ukaranie nie pozbawia posiadacza samochodu prawa do obrony. Należy pamiętać o uprawnieniach przewidzianych w przepisach postępowania w sprawie o wykroczenia przyznających uprawnienia do odmowy składania wyjaśnień czy braku obowiązku obciążania osoby najbliżej. Również okoliczność, że samochód wykorzystywany jest na cele służbowe i używany przez kilka osób przy braku jednoczesnej ewidencji osób korzystających może stanowić linię obrony przed ukaraniem.

Podobne wpisy

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź