Właścicielu ! Uważaj na to co się dzieje w twoim lokalu !

Będąc właścicielem pubu, restauracji, klubu czy innego lokalu gastronomicznego należy pamiętać o obowiązkach nałożonych ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii.

A mianowicie właściciel lokalu jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić organ ścigania czyli Policję bądź Prokuraturę o popełnieniu przestępstwa związanego z obrotem narkotykami, udzieleniem czy nakłanianiem do spożycia środka na terenie zakładu gastronomicznego lub lokalu rozrywkowego, pomimo wiarygodnej wiadomości o popełnieniu przestępstwa. Brak spełnienia tego obowiązku powoduje powstanie odpowiedzialności karnej po stronie właściciela,  działającego w jego imieniu zarządcy albo działający w jego imieniu kierownik zakładu gastronomicznego lub lokalu rozrywkowego. Mówiąc wprost jest to przestępstwo popełnione z zaniechania.

Zawiadomienie powinno zawierać wskazanie czynu skonkretyzowanego co do miejsca i czasu oraz osób w nim uczestniczących. Zawiadomienie to ma być rzeczywiste, nie pozorne. Nie wymaga ono zachowania szczególnej formy, może być zatem złożone pisemnie, ustnie, telefonicznie. Powinno nastąpić niezwłocznie, tj. w możliwie najkrótszym czasie od uzyskania informacji, bez nieuzasadnionej zwłoki.

 Co grozi za niedopełnienie tego obowiązku ?

 Ustawodawca przewidział alternatywnie kary grzywny, karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Podobne wpisy

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź