narkotyki

Co oznacza „śladowa” ilość narkotyków?

Zgodnie z  art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii  w razie posiadania przez sprawcę środków odurzających lub substancji psychotropowych w ilości nieznacznej, przeznaczonych na własny użytek sprawcy, postępowanie można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości.

Na gruncie wymienionego przepisu powstały...

Udzielanie innej osobie narkotyków – kiedy przygotowanie, usiłowanie a kiedy dokonanie?

Próba rozgraniczenia tych instytucji ma istotne znaczenie ze względu na odpowiedzialność przewidzianą w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Z dokonaniem czynu, polegającego na udzielaniu narkotyków, łączy się moment bezpośredniego kontaktu z konkretnym klientem.

Z kolei o realizacji etapu usiłowania, w którym sprawca zmierza bezpośrednio do dokonania czynu zabronionego, można mówić wtedy, gdy dojdzie do wystąpienia z ofertą sprzedaży lub ewentualnie podjęcia rokowań co...