Jak odzyskać zapłacony 75-procentowy podatek?

Wyrokiem z dnia 18 lipca 2013r., sygn. akt SK 18/09 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nakładanie 75-procentowego podatku od dochodów nieujawnionych było bezprawne.

Pomimo, iż wyrok TK co do zasady potwierdza zgodność z Konstytucją 75% stawki podatku od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach (art. 30 ust. 1 pkt 7 updof), to już drugie rozstrzygnięcie, dotyczące sposobu ustalania podstawy opodatkowania wskazanej w art. 20 ust. 3 updof w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 1998 r. do 31 grudnia 2006 r., uznane zostało za niezgodne z Konstytucją.

Trybunał stwierdził że uregulowanie art. 20 ust. 3 updof dotyczącego podstaw ustalania przychodu podatnika z nieujawnionych źródeł, na mocy którego: wysokość przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych ustala się na podstawie poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatków i wartości zgromadzonego w tym roku mienia, jeżeli wydatki te i wartości nie znajdują pokrycia w mieniu zgromadzonym przed poniesieniem tych wydatków lub zgromadzeniem mienia, pochodzącym z przychodów uprzednio opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania jest lakoniczne, nieprecyzyjne i niejednoznaczne.

Skutki takiego rozstrzygnięcia?  To przede wszystkim brak możliwości wymierzania przez organy podatkowe podatku za lata 1998 – 2006, ale także – a może przede wszystkim – możliwość wznowienia postępowania w sytuacji, gdy podatek za ten okres został już wymierzony.

Wyrok Trybunału pozwala podatnikom starać się o odzyskanie podatku za lata 1998-2006, jeśli w tym okresie urząd skarbowy albo urząd kontroli skarbowej wymierzyły im go według 75-procentowej stawki.

Jak to zrobić?

W tym celu należy złożyć do organu, który wydał decyzję w ostatniej instancji, wniosek o wznowienie postępowania na podstawie art. 240 § 1 pkt 8 Ordynacji podatkowej. Organ, do którego skierowano żądanie, powinien po przeprowadzeniu wznowionego postępowania uchylić w całości lub w części decyzję dotychczasową i w tym zakresie orzec co do istoty sprawy lub umorzyć postępowanie w sprawie. Należy jednak pamiętać, że czas na podjęcie decyzji w tym zakresie mamy tylko do 27 września!

W lepszej sytuacji znajdują się Ci podatnicy, którzy zaskarżyli decyzję ostateczną, a sąd ich skargę oddalił, mają oni bowiem czas na wznowienie postępowania aż do 27 listopada.

Co z osobami, które przegapią termin na wznowienie postępowania? Zawsze istnieje możliwość dochodzenia stosowanego odszkodowania na drodze postępowania cywilnego.

Orzeczenie TK niewątpliwie będzie miało wpływ na wykładnię przepisu art. 20 ust. 3 updof w aktualnym brzmieniu, pomimo, iż dotyczy ono bezpośrednio wyłącznie przedziału czasowego ograniczonego do okresu od 1 stycznia 1998 r. do 31 grudnia 2006 r.

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź